Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa, palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä. Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan ansiopäivärahan lisäksi kulukorvausta. Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskee opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos vuosityötulosi ylittää 36 936 € vuonna 2019, korotettu ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 25 %.

Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssiajasta huolimatta. Myös omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana, eli etuutta maksetaan omavastuuajasta huolimatta.

Työttömyyspäivärahan maksamisen enimmäisaika (300, 400 tai 500 päivää) kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Korotettua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 200 päivältä riippumatta siitä, maksetaanko sinulle täyttä vai soviteltua etuutta.