Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Voit tiedustella työllistymistä edistävistä palveluista TE-toimistosta. Kohdassa Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta kerrotaan etuuden maksamisesta erityistapauksissa.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 tai 500 päivää). Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • koulutuskokeilu
 • työvoimakoulutus
 • työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu
 • kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.

Omaehtoisen opiskelun ehdot ovat pääpiirteissään:

 • Ikä vähintään 25 vuotta
 • Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi opiskelun tarkoituksenmukaiseksi
 • Opiskelu parantaa olennaisesti mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
 • Opiskelusta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa

Lisätietoja eri palveluista, niihin hakeutumisesta ja kouluttautumismahdollisuuksista saa työ- ja elinkeinotoimistoista.

Näin haet päivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Kun aloitat työllistämistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. Merkitse päivärahahakemukseen minkä palvelun piiriin kuulut. Merkitse hakemukselle joko työvoimakoulutus, opiskelu (omaehtoisen opiskelun ajalta), uravalmennus, työnhakuvalmennus, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta.

TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella.

Työllistymistä edistävästä palvelusta poissaolon ilmoittaminen

Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessasi, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta. Ilmoita hakemuksessa myös poissaolon syy.

Oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu, julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta.

Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää.

Huomaa, että Työvoimakoulutuksen, omaehtoisen opiskelun, rekrytointikokeilun ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen omaehtoisen opiskelun ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.