Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Home/Yrittäjän työttömyysturva/Työllistymistä edistävät palvelut/Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö
Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö 2017-04-10T12:35:46+00:00

Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Voit tiedustella työllistymistä edistävistä palveluista TE-toimistosta. Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta kerrotaan etuuden maksamisesta erityistapauksissa.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 tai 500 päivää). Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • koulutuskokeilu
 • työvoimakoulutus
 • työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu
 • kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.

Omaehtoisen opiskelun ehdot ovat pääpiirteissään:

 • Ikä vähintään 25 vuotta
 • Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi opiskelun tarkoituksenmukaiseksi
 • Opiskelu parantaa olennaisesti mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
 • Opiskelusta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa

Lisätietoja eri palveluista, niihin hakeutumisesta ja kouluttautumismahdollisuuksista saa työ- ja elinkeinotoimistoista.

Näin haet päivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Kun aloitat työllistämistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. Merkitse päivärahahakemukseen minkä palvelun piiriin kuulut. Merkitse hakemukselle joko työvoimakoulutus, opiskelu (omaehtoisen opiskelun ajalta), uravalmennus, työnhakuvalmennus, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta.

TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella.

Työllistymistä edistävästä palvelusta poissaolon ilmoittaminen

Jos olet poissa TE-toimiston järjestämästä työllistymistä edistävästä palvelusta, sinun ei tarvitse ilmoittaa poissaolosta TE-toimistolle. Ilmoita poissaolosta vain työttömyyskassalle hakemusta täyttäessäsi. Mikäli työllistymistä edistävä palvelu on omaehtoista opiskelua tai työvoimakoulutusta, poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa myöskään työttömyyskassaan. Hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta ovat sairausloma, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy.

Voit olla omalla ilmoituksella pois palvelusta omasta sairaudestasi johtuen enintään kolme peräkkäistä päivää. Tämän jälkeen sinun on toimitettava lääkärintodistus työttömyyskassalle saadaksesi ansiopäivärahaa poissaolopäiviltä. Mikäli et toimita lääkärintodistusta työttömyyskassalle, ansiopäiväraha hylätään neljännestä poissaolopäivästä lukien. Tapauskohtaisesti työttömyyskassa voi pyytää hakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen myös kaikista poissaolopäivistä. Jos poissaolot ovat toistuvia, voi TE-toimisto keskeyttää palvelun, mikäli palvelulle asetetut tavoitteet eivät poissaolojen vuoksi täyty.

Voit olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta omalla ilmoituksellasi enintään neljä peräkkäistä päivää alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi. Näissä tilanteissa sinun ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta työttömyyskassaan. Työttömyyskassa hylkää ansiopäivärahan viidennestä palvelusta poissaolopäivästä lukien.

Oikeus kulukorvaukseen poissaolopäiviltä riippuu siitä, mihin palveluun osallistut. Mikäli työllistymistä edistävä palvelu on omaehtoista opiskelua tai työvoimakoulutusta, poissaoloja ei seurata ja sinulla on oikeus kulukorvaukseen myös poissaolopäiviltä. Oppilaitoksen loma-aikojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Ansiopäiväraha maksetaan poissaolopäiviltä, kun poissaololle on hyväksyttävä syy (sairausloma, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy). Muissa palvelusta poissaolotilanteissa työ- ja elinkeinotoimisto selvittää poissaolon syyn ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle koskien oikeutta ansiopäivärahaan.