Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 500 päivää). Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Työllistymistä edistävää palvelua ovat

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • koulutuskokeilu
  • työvoimakoulutus
  • työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.