Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista. Myyntivoitto jaetaan omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa ja jaksotus tehdään kullekin omistajalle erikseen.

Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä myyntivoittoa. Myyntivoittoa saattaa joskus syntyä, vaikka yrityksestä ei ole jäänyt myyntituloa. Toisaalta yritysomaisuutta on voitu myydä, mutta jaksotettavaa myyntivoittoa ei silti synny. Näin voi tapahtua silloin, kun yrityksen velat yritystoiminnan loppuessa ja niiden erääntyneet korot ovat suuremmat kuin myyntivoitto.

Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta
 • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin
 • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen etkä omista yrityksestä mitään

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden (300, 400 tai 500 päivän) alkamisajankohtaa.

Myyntivoittolaskelma tehdään myyntivoiton selvityslomakkeelle

Myyntivoiton selvittäminen aloitetaan tekemällä tasetarkastelu viimeisen täyden tilikauden taseen perusteella. Täytä myyntivoiton selvityslomake seuraavalla tavalla:

 • Täytä 4. kohtaan +-riville summa taseen kohdasta vastaavaa/vastattavaa
 • Täytä 4. kohtaan ‒-riville vieras pääoma yhteensä
 • Jos lopputulos on enintään 20 000 €, ei lomaketta tarvitse täyttää päiväystä ja allekirjoitusta lukuun ottamatta pidemmälle. Tase tulee kuitenkin toimittaa lomakkeen liitteenä kassaan. Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.

Jos tasetarkastelun loppusumma on yli 20 000 €, selvityslomakkeen kääntöpuolelle tehdään myyntivoittolaskelma, jonka loppusummaksi jää jaksotettava myyntivoitto. Myyntivoiton selvityslomake on täytettävä vaikka tasetarkastelua ei tehtäisi.

Myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta suurempi seuraavista summista: poistamaton hankintameno sekä myyntikulut tai hankintameno-olettama, joka on mm. verolainsäädännöstä poiketen työttömyysturvan yhteydessä aina 50 % myyntihinnasta.

Esimerkki myyntivoiton jaksottamisesta

Vakuutustaso tai YEL-/TyEL-/MYEL-työtulo vuodessa                       42 000 €

Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo                                              42 000 € / 12 = 3 500 €

Myyntivoitto                                                                                                    35 000 €

Jaksotusaika                                                                                                    35 000 € / 3 500 € = 10 kuukautta

Päivärahaa aletaan maksaa jaksotusajan jälkeen

Jaksottaminen siirtää päivärahan saamista eteenpäin, mutta ei vähennä päivärahan määrää eikä lyhennä sen maksamisaikaa. Myyntivoiton jaksottaminen voi kestää enintään 24 kuukautta. Jaksotusajan jälkeen saat vakuutusturvasi mukaista päivärahaa korkeintaan enimmäisajan (300, 400 tai 500 päivää), mikäli olet edelleen työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, etkä ole ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuutta kuukautta.

Hyväksyttäviä syitä ovat pääsääntöisesti:

 • osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun
 • sairaus
 • aika, jolta henkilö on saanut osasairauspäivärahaa
 • laitoshoito, kuntoutus
 • asevelvollisuus, siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä
 • osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke, mikäli työtä alle 18 tuntia viikossa
 • vankeusrangaistus
 • palkkatukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • yhdistelmätukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • päätoiminen työskentely, jota ei huomioida työssäoloehtoon: työskentely YK:ssa tai sen erityisjärjestöissä tai muussa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu
 • apurahakaudet – jos apurahapäätöksestä ei muutoin käy ilmi apurahakauden kestoa, lasketaan kesto jakamalla työskentelyyn myönnetty apuraha myöntövuoden verottoman apurahan kuukausimäärällä
 • muu näihin verrattava syy