Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka).

Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajalta. Tänä aikana työtulossa voidaan ottaa huomioon enintään 20 prosentin korotus. Jos kassan työtuloa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi.

Jos Yrittäjäkassaan ilmoitettu työtulo on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas Yrittäjäkassaan ilmoitettu työtulo on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan Yrittäjäkassaan ilmoitetun työtulon perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai Yrittäjäkassaan ilmoitettu tulo ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella.

Voi laskea arvion päivärahasi suuruudesta päivärahalaskurilla.

Palkansaajan jälkisuojan perusteella määriteltävästä päivärahasta voit lukea kohdasta Jälkisuojapäivärahaa voidaan maksaa yritystoiminnan jatkuttua enintään 18 kuukautta.

Yrittäjän ansiopäivärahan laskeminen

Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu palkansaajien päivärahan tavoin peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (33,66 € vuonna 2020), ansio-osasta ja lapsikorotuksesta, joka on vuonna 2020 yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 5,28 euroa, kahdesta 7,76 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,00 euroa.

Ansio-osan suuruus määräytyy yrittäjän työttömyysvakuutuksensa perusteeksi valitseman työtulon perusteella. Työtulo saa olla enintään yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulon tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkan suuruinen. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy YEL- tai MYEL-työtulon ja TyEL-palkan mukaan.

Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päiväpalkasta.

Myyntivoiton selvittäminen

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä ”myyntivoittoa”.

Myyntivoittoa ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 €. Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.

Yrityksen myynnistä saatu puhdas myyntivoitto otetaan päivärahassa huomioon siten, että päivärahaa ei makseta ajalta, jolle myyntivoitto voidaan jaksottaa työtulon perusteella. Myyntivoitonjaksotuksen enimmäisaika on 24 kuukautta. Lue myyntivoiton jaksotuksesta lisää kohdasta Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus.

Yrittäjän ansiopäiväraha-ajan kesto

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

Työhistoria Ikä Enimmäiskesto
Enintään kolme vuotta 300 päivää
Yli kolme vuotta 400 päivää
Vähintään viisi vuotta Vähintään 58 vuotta 500 päivää

 

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa ja sitä voi saada pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivältä. Jos työnhakijalla on työhistoriaa alle kolme vuotta, päivärahan enimmäismaksuaika on 300 päivää. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan maksaa ansiopäivärahaa 500 päivää.

Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla.

Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka.

Ansiopäivärahan määrittelyn taitekohta

Jos vakuutuspalkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa (taitekohta), ansio-osa on tämän rajan ylittävän päiväpalkan osalta 20 %. Perusosa on 33,66 euroa 1.1.2020 alkaen.

Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2018 ja 2019: 3 078 €

Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2020: 3197,70 €

Voit laskea yrittäjäpäivärahasi määrän yrittäjäpäivärahan laskurilla.

Esimerkkejä päivärahan laskennasta kun työttömyys alkaa vuonna 2020

Esimerkki 1

Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo  26 000 €

Henkilö jää työttömäksi 1.4.2020. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 01.1.2019–31.3.2020
12 kk 1.1.2019–31.12.2019 26 000 € 26 000 €/ 12 kk x 12 kk = 26 000 €
3 kk 1.1.2020–31.3.2020 26 000 € 26 000 €/ 12 kk x 3 kk = 6 500 €
 • Päivärahan perusteena olevat 15 kuukauden tulot yhteensä 32 500 €
 • Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo  32 500 € / 15 kk = 2 166,67 €
 • Muutettaessa kuukautta kohden laskettua työtuloa päiväansioksi katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.
 • Päiväpalkka    2 166,67 € / 21,5 pv=100,78 €
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osan määrä on perusosa ja 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Perusosa on 33,66 euroa 1.1.2020 alkaen.
 • Ansiopäiväraha 33,66 € + 0,45 x(100,78 € – 33,66 €) = 63,86 €
Esimerkki 2, 20 prosentin sääntö
Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo
1.10.2018–31.12.2028  30 000 €
1.1.2019–31.12.2019 45 000 €
Henkilö jää työttömäksi 1.1.2020. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 1.10.2018–31.12.2019
3 kk 1.10–31.12.2018 30 000 € 30 000 €/ 12 kk x 3 kk = 7 500 €
12 kk 1.1.2019–31.12.2019 45 000 € 36 000 €/ 12 kk x 12 kk = 36 000 €
 • 15 kuukauden ajalla vakuutustason korotuksesta voidaan huomioida vain 20 prosentin korotus
 • Päivärahan perusteena olevat 15 kuukauden tulot yhteensä 43 500 €
 • Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo 43 500 € / 15 kk = 2 900 €
 • Muutettaessa kuukautta kohden laskettua työtuloa päiväansioksi katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.
 • Päiväpalkka 2 900 € / 21,5 pv=134,88 €
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osan määrä on perusosa ja 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Perusosa on 33,66 euroa 1.1.2020 alkaen.
 • Ansiopäiväraha 33,66 € + 0,45 x (134,88 € – 33,66 €) = 79,21 €
Esimerkki 3, Eläkevakuutuksen taso eri kuin kassan vakuutustaso
Vakuutustaso
1.1.2019–31.3.2020 30 000 €
YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo
1.1.2020–31.3.2020  30 000 €
1.1.2019–31.12.2019 35 000 €
Henkilö jää työttömäksi 1.1.2018. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 1.1.2019–31.3.2020
3 kk  1.1.2020–31.3.2020 30 000 €  30 000 €/ 12 kk x 3 kk = 7 500 €
12 kk  1.1.2019–31.12.2019  30 000 €  30 000 €/ 12 kk x 12 kk = 30 000
 • Päiväraha määritellään kassaan valitun vakuutustason perusteella koska se on matalampi kuin eläkevakuutuksen vuosityötulo.
 • Päivärahan perusteena olevat 15 kuukauden tulot yhteensä 37 500 €
 • Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo 37 500 € / 15 kk = 2 500 €
 • Muutettaessa kuukautta kohden laskettua työtuloa päiväansioksi katsotaan kuukauteen sisältyvän 21,5 päivää.
 • Päiväpalkka 2 500 € / 21,5 pv=116,28 €
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osan määrä on perusosa ja 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Perusosa on 33,66 euroa 1.1.2020 alkaen.
 • Ansiopäiväraha 33,66 € + 0,45 x (116,28 € – 33,66 €) = 70,84 €