Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että yrittäjä työllistyy yrityksessään siten, että hänen  YEL- tai MYEL-vuosityötulonsa vuonna 2020 on vähintään 13 076 € (2019 12 816 €/v, 2018 12 576 €/v, 2017 12 564 € /v, 2016 12 420 €/v, 2015 12 326 €/v) tai hänen TyEL-vakuutuksen alainen kuukausipalkkansa on vähintään 1089,67 €.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota olet tehnyt osasairauspäivärahaa saadessasi eikä työssäoloehto kerry lähtökohtaisesti sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta. Näiltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. Pidennys tehdään, mikäli syy työmarkkinoilta poissaololle on jokin seuraavista:

 • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
 • päätoimiset opinnot
 • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • apurahakausi
 • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy

Jos olet työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessasi tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti.

Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Jos olet samanaikaisesti sekä yrittäjä että palkansaaja, sinun tulee vakuuttaa itsesi päätoimen mukaan joko yrittäjä- tai palkansaajakassassa. Katso kuka on yrittäjä työttömyysturvassa. Voit tutustua palkansaajakassoihin Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna Yrittäjäkassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyneillä yrittäjillä voi olla katkeamaton ansiopäivärahaoikeus palkansaajan jälkisuojan perusteella enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Voit lukea jälkisuojapäivärahasta lisää kohdasta Jälkisuojapäiväraha. Ennen vuotta 2014 Yrittäjäkassaan liittyneellä ja  yrittäjäksi ryhtyneellä palkansaajan työssäoloehdon kerryttäneellä henkilöllä saattaa olla oikeus kuuden kuukauden työssäoloehtohyvitykseen.

Pääsääntöisesti yrittäjänä työskentelevä henkilö voi kerryttää työssäoloehtoa, mikäli hänellä on voimassaoleva YEL-, MYEL- tai TyEL-vakuutus. Selvitä siis kassasta mahdollisuutesi kerryttää työssäoloehtoa osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen, kotihoidontuen, opintotuen tai apurahan saamisen ajalta ja omais- tai perhehoidon ajalta. Osasairauspäivärahan saamisen ajalta ei voi kerryttää työssäoloehtoa.

Työssäoloehdon voimassaolo

Voit säilyttää kerryttämäsi työssäoloehdon maksamalla kassan vakuutustasoon/työtuloon perustuvan jäsenmaksun tai hakemalla huojennettua jäsenmaksua. 

Työmarkkinoilta voi olla poissa ilman laissa mainittua hyväksyttävää syytä enintään kuusi kuukautta menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Oikeus koskee kertynyttä työssäoloehtoa tai jäljellä olevia työttömyyspäivärahapäiviä.

Sinun katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos olet ollut:

 • työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä
 • työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai
 • työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa

Sinulla katsotaan olleen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle:

 • sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen
 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen
 • päätoimisten opintojen
 • apurahakauden
 • lapsen syntymän / enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai
 • muun näihin verrattavan syyn johdosta.