Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo

Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo 2018-10-01T07:27:10+00:00

Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii työttömyysturvalain mukaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että hän työllistyy yrityksessä siten että hänen  YEL-, MYEL- vuosityötulo vuonna 2018 on vähintään 12 576 € (2017 12 564 € /v,2016 12 420 €/v, 2015 12 326 €/v) tai hänen TyEL-vakuutuksen alainen kuukausipalkka on vähintään 1048 €. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Jos olet samanaikaisesti sekä yrittäjä että palkansaaja, sinun tulee vakuuttaa itsesi päätoimen mukaan joko yrittäjä- tai palkansaajakassassa kts. kuka on yrittäjä työttömyysturvassa. Voit tutustua palkansaajakassoihin Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja samanaikaisesti ollut vakuutettuna SYT-kassassa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Palkansaajakassasta SYT-kassaan siirtyneillä yrittäjillä voi olla katkeamaton ansiopäivärahaoikeus palkansaajan jälkisuojan perusteella enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Voit lukea jälkisuojapäivärahasta lisää kohdasta Jälkisuojapäiväraha. Ennen vuotta 2014 SYT-kassaan liittyneellä ja  yrittäjäksi ryhtyneellä palkansaajan työssäoloehdon kerryttäneellä henkilöllä saattaa olla oikeus kuuden kuukauden työssäoloehtohyvitykseen.

Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota olet tehnyt osasairauspäivärahaa saadessasi eikä työssäoloehto kerry lähtökohtaisesti sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta. Näiltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. Pidennys tehdään, mikäli syy työmarkkinoilta poissaololle on jokin seuraavista:

 • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
 • päätoimiset opinnot
 • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • apurahakausi
 • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy

Jos olet työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessasi tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti.

Tarkastelujaksoa pidentäviltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua

Pääsääntöisesti yrittäjänä työskentelevä henkilö voi kerryttää työssäoloehtoa, mikäli hänellä on voimassaoleva YEL-, MyEL- tai TyEL-vakuutus. Selvitä siis kassasta mahdollisuutesi kerryttää työssäoloehtoa osatyökyvyttömyyseläkkeen, osakuntoutustuen, kotihoidontuen, opintotuen tai apurahan saamisen ajalta ja omais- tai perhehoidon ajalta. Osasairauspäivärahan saamisen ajalta ei voi kerryttää työssäoloehtoa.

Työssäoloehdon voimassaolo

Voit säilyttää kerryttämäsi työssäoloehdon maksamalla kassan vakuutustasoon/työtuloon perustuvan jäsenmaksun tai hakemalla huojennettua jäsenmaksua

Työmarkkinoilta voi olla poissa ilman laissa mainittua hyväksyttävää syytä enintään kuusi kuukautta menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Oikeus koskee kertynyttä työssäoloehtoa tai jäljellä olevia työttömyyspäivärahapäiviä.

Sinun katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos olet ollut:

 • työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä
 • työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai
 • työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa

Sinulla katsotaan olleen hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle:

 • sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen
 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen
 • päätoimisten opintojen
 • apurahakauden
 • lapsen syntymän / enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai
 • muun näihin verrattavan syyn johdosta.