Päivärahahakemusten käsittely kassassa

Päivärahan saamisen edellytyksenä on vähintään 15 kuukauden kassajäsenyys ja samanaikaisesti yrittäjänä toimiminen (YEL-, MYEL- tai TyEL-vuosityötulo vuonna 2020 13 076 €). Huomaa, että esimerkiksi sairauspäivärahakaudelta ei kerry työssäoloehtoa. Lue työssäoloehdon kertymisestä kohdasta Työssäoloehdon kertyminen ja voimassaolo.

Palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyvillä uusilla yrittäjillä voi olla katkeamaton päivärahaoikeus jälkisuojan perusteella jos yritystoiminta on jatkunut enintään 18 kuukautta. Lisätietoa jälkisuojapäivärahasta.

Tarkista jäsenyyteen liittyvät asiat ennen yritystoiminnan lopettamista. Lisätietoja saat SYT-kassasta.

Yhteydenotto Yrittäjäkassaan ja liitteiden toimittaminen

  • Yrittäjäkassan puhelinneuvonta numerossa 09-622 4830 palvelee poikkeustilan aikana maanantaista torstaihin klo 9–11.
  • Yrittäjäkassan toimisto osoitteessa Mannerheimintie 76 A (4. kerros) on kiinni koronaepidemian ajan. Kassan postiosoite on PL 86, 00251 Helsinki
  • Neuvonnan sähköpostiosoite on neuvonta@syt.fi

Ensimmäinen päivärahahakemus tulee toimittaa kassaan paperisena. Hakemuksen liitteet on mahdollista toimittaa myös esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona tai eAsioinnissa. Päivärahan jatkohakemus on helpointa lähettää kassan verkkosivujen eAsioinnissa, jonka kautta voi toimittaa myös hakemuksen liitteet.

Hakemusten käsittelyajat

Kun TE-toimisto on antanut lausunnon, ensimmäinen hakemus käsitellään kassassa sen jälkeen kun kaikki muut päivärahan määrittämiseen pyydetyt tiedot on saatu kassaan. Yrittäjäkassa pyytää puuttuvia tietoja kirjallisesti.

Hakemuksilla on käsittelyaikatakuu. Päätös ansiopäivärahasta annetaan viimeistään 30. päivänä hakemuksen saapumisesta kassaan. Jos hakemus on puutteellinen, päätös annetaan viimeistään 14. päivänä sen jälkeen, kun kassalla on ollut käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Hakemus tulee toimittaa kassaan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemuksia. Hakemus voidaan käsitellä myöhästyneenä vain erityisen painavan syyn vuoksi.

Päivärahan maksaminen ja kesto

Omavastuuaika ennen korvauksen maksamista on viisi arkipäivää, jos hakija on kokonaan työtön ja päiväraha maksetaan täysimääräisenä. Huom. Poikkeuslaista johtuen omavastuuaikaa ei aseteta, vaan ko. ajalta maksetaan päivärahaa, jos työttömyys tai lomautus on alkanut 16.3.2020-6.7.2020 välisenä aikana. Jos työttömyys alkaa esimerkiksi 22.3.2020, päivärahaa ryhdytään maksamaan heti 22.3.2020 alkaen.

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivältä. Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin 18 kuukaudessa.

Jos työttömäksi jääneellä on työhistoriaa alle 3 vuotta, päivärahan enimmäismaksuaika on 300 päivää.

Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan maksaa ansiopäivärahaa 500 päivää.

Yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Yrittäjäkassa maksaa ansiopäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Päivärahat ovat tililläsi kahden pankkipäivän kuluttua hakemuksesi käsittelystä.

Ensimmäinen hakemus

Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely kestää yleen­sä kahdesta neljään viikkoa. Yleensä asian käsittely vie eniten aikaa TE-toimistossa. Yrittäjäkassa ei voi käsitellä päivärahahakemusta ennen kuin työvoimaviranomainen on antanut asiasta lausuntonsa, joten paperit kannattaa toimittaa TE-toimistoon pikaisesti. Työttömyyspäivärahan lyhin maksujakso on neljä kalenteriviikkoa.

Päätös ansiopäivärahasta

Yrittäjäkassa lähettää postitse päätöksen ansiopäivärahasta, päivärahan maksuilmoituksen ja ansioturvan jatkohakemuksen.

Yrittäjäkassa päätös on valituskelpoinen. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana. Muutoksenhausta kerrotaan tarkemmin kohdassa Valitus työttömyyskassan päätöksestä.

Ensimmäisen maksun yhteydessä saat kassasta jatkohakemuksen, jolla voit jatkaa päivärahan hakemista. Helpoiten päivärahan hakeminen onnistuu Yrittäjäkassan verkkosivujen eAsioinnissa. Käsittelyn nopeuttamiseksi täytä jatkohakemus vähintään joko neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) tai yhdeltä kuukaudelta jälkikäteen. Päivärahahakemusta ei saa päivätä eikä lähettää etukäteen.

Ei oikeutta työttömyyspäivärahaan

Jos työttömyyspäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty, henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (33,66 €/päivä vuonna 2020) ja niiden hakemisesta voi tiedustella Kelasta.