Milloin yrittäjä, yrittäjän perheenjäsen, osakas on työtön?

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä tuli voimaan 8.4.2020.  Laki on voimassa 30. kesäkuuta 2020 asti.

Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta.  Yrittäjäkassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille. Lue lisää:https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta, koska työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena ei ole tukea kannattamatonta yritystoimintaa tai vääristää markkinoita. Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla.

Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi, TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tai työllistymisesi päättymisen. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.

Selvitettyään yritystoiminnan loppumisen, TE-toimisto lähettää Yrittäjäkassalle sitovan lausunnon, jonka perusteella kassa voi maksaa päivärahaa. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat toimitetaan TE-toimistoon.

Työvoimapoliittista lausuntoa varten yrittäjä antaa TE-toimistolle selvityksen yritystoiminnan todisteellisesta lopettamisesta.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi, kun

 1. yritys on myyty;
 2. yritys on asetettu konkurssiin;
 3. yritys on asetettu selvitystilaan, (selvitysmiehenä toimiminen saattaa muodostaa esteen työttömyysetuuden maksamiselle);
 4. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus;
 5. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on: a) luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL) b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä ja c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yrittäjä, joka päätoimisesti on työllistynyt yritystoiminnassa, voi lähtökohtaisesti saada työttömyysetuutta ainoastaan jos yritystoiminta on todistettavasti lopetettu. Yritys saa jäädä kaupparekisteriin. Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun katsotaan työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä, eikä sinulla ole tämän vuoksi oikeutta työttömyyspäivärahaan. Yrittäjällä voi kuitenkin myös seuraavissa poikkeustilanteissa olla oikeus työttömyysetuuteen yrityksessä työskentelyn päättymisen perusteella.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä voidaan katoa päättyneen, jos:

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;
 2. henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi;
 3. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.

Osaomistajan työskentelyn päättyminen yrityksessä

Jos olet työskennellyt yrityksessä, josta olet omistanut osuuksia, voit saada päivärahaa, kun yritystoiminta on kokonaan päättynyt tai olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä, etkä näin ollen enää täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää. Päivärahaa voit saada esimerkiksi tilanteessa, jossa olet myynyt omistamasi osakkeet tai omistusosuutesi on alle 50 % ja joudut eroamaan toimitusjohtajan tehtävistä, edellyttäen, että et myöskään ole yrityksen hallituksen varsinainen jäsen.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi  1.1.2016 alkaen myös, kun

1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja

2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjällä on oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on todisteellisesti lopettanut yritystoimintansa. Yrittäjän perheenjäsenen osalta lähtökohta on sama, kuin varsinaisella yrittäjällä eli työttömyysturvan saamiseksi tulisi lähtökohtaisesti koko yritystoiminta lopettaa. Pelkkä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn lopettaminen ei siis riitä.

Yritystoiminnan lopettamista ei yrittäjän perheenjäsenen osalta kuitenkaan edellytetä, jos

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti (saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty);
 2. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena (yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa) ja toimintakausi on päättynyt;
 3. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana;
 4. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta;
 5. henkilön työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;
 6. henkilö on lomautettu kokoaikaisesti (yhdenjaksoisesti vähintään yhdeksi kalenteriviikoksi ma-su, tai tätä pidempään) ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;
 7. henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta syystä (työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi) ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä;
 8. henkilön työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin yrittäjän työssäoloehdon kuukausittainen raja (13 076 € vuodessa, 1 089,67 € kuukaudessa vuonna 2020) eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Edellä mainittuja poikkeuksia 3–8 sovelletaan perheenjäseneen, jolla itsellään ei ole eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut vähintään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityksessä. Edellä mainittujen poikkeusten 6 ja 7 soveltaminen edellyttää lisäksi, että perheenjäsen on vakuutettu muun lain kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Kehotamme tiedustelemaan TE-toimiston tarvitsemista selvityksistä TE-toimistosta!

Työvoimahallinnon valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee arkisin klo 9–16.15 numerossa 0295 020 701.

Lisätietoa: www.te-palvelut.fi. 

Ansiopäiväraha työkyvyttömälle

Sinun tulee ilmoittaa kassaan, mikäli olet hakenut päivärahan maksun estävää tai sen määrään vaikuttavaa etuutta.

Jos Kela on maksanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty, sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää päivärahaoikeudesta ja antaa asiasta lausunnon kassalle.

Jotta kassa voi maksaa päivärahaa, sinun tulee esittää lääkärintodistus joko TE-toimistossa tai lähettää se päivärahahakemuksen liitteenä kassaan. TE-toimiston kassalle toimittamasta lausunnosta tulee ilmetä, mihin saakka sairauslomaa on kirjoitettu.

Jos eläkeyhtiö antaa myöhemmin takautuvan myönteisen päätöksen ajalle, jolta kassakin on maksanut etuutta, voi kassa periä ko. ajalta maksetut päivärahat takaisin. Asia pyritään hoitamaan suoraan eläkeyhtiön kanssa.

Sivutoiminen yritystoiminta

TE-toimisto voi antaa päätöksen yritystoiminnan sivutoimisuudesta. Tällöin kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa. Sivutoimisesta yritystoiminnasta tulee ilmoittaa TE-toimistoon ja työttömyyskassaan. Voit lukea lisää sivutoimisesta yritystoiminnasta kohdasta Miten tehty työ ja palkka vaikuttavat päivärahaan?

Työvoimahallinnon Työlinjan valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 8–16.15 numerossa 0295 020 701. Lisätietoa TE-toimistojen palveluista löytyy verkkosivuilta www.te-palvelut.fi.

Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on

 • ollut vähintään 15 kuukautta Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulo on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 13 076 euroa vuodessa (v.2020)
  • 12 816 euroa vuodessa (v. 2019)
  • 12 576  euroa vuodessa (v. 2018)
  • 12 564  euroa vuodessa (v. 2017)
  • 12 420 euroa vuodessa (v. 2016)
  • 12 325,55 euroa vuodessa (v. 2015)
  • 8 520 euroa vuodessa (v. 2014 ja sitä aiemmin)

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jolta henkilö on estynyt olemasta työmarkkinoilla sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon, apurahakauden tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta, tai jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä ”myyntivoittoa”.

Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta (Myyntivoittolaskelma), vaikka yritystä ei olisikaan myyty. Jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 euroa, tutkitaan onko yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä jäänyt niin sanottua myyntivoittoa. Mahdollisesti jäänyt myyntivoitto jaksotetaan siten, että katsotaan kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa. Jaksotus saattaa siirtää päivärahan maksamisen alkamispäivämäärää eteenpäin. Lue lisää kohdasta Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus. 

Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta.
 • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin.
 • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä hän omista yrityksestä mitään.

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa.

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Omavastuuaika on viisi arkipäivää.

Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää.

 • Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan yhtä työssäoloehtoa kohden pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivää kestävän enimmäisajan.
 • Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä.
 • Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys.

Jos päivärahan maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää.

Yrittäjäpäivärahaa saavilla ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Korvaukseton määräaika

TE-toimisto voi asettaa työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä henkilölle korvauksettoman määräajan (ka­renssi). Työttömyyspäivärahaa ei makseta karenssiajalta. Työvoimapoliittisesti moitittavia menettelyjä ovat esi­merkiksi:

 • työstä eroaminen tai tarjotusta työstä kieltäytyminen
 • työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen
 • työllistymissuunnitelman laatimisesta tai toteuttamisesta kieltäytyminen.

Ei oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan

Jos ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty, henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (33,66 €/päivä vuonna 2020) ja niiden hakemisesta voi tiedustella Kelasta.