Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt.  Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.

Päivärahahakemusta varten tarvitaan esteetön työvoimapoliittinen lausunto, josta selviää mistä lukien työ- ja elinkeinotoimisto on katsonut yritystoiminnan loppuneen. Selvitettyään yritystoiminnan loppumisen, TE-toimisto lähettää Yrittäjäkassalle sitovan lausunnon, jonka perusteella kassa voi maksaa päivärahaa.

Jos lopetat yritystoimintasi, ilmoittaudu välittömästi työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti. Se onnistuu parhaiten sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi. Palvelun käyttämiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai sähköinen henkilökortti. Jos et voi aloittaa työnhakuasi verkossa, sinun tulee käydä TE-toimistossa. Lähimmän toimiston voit katsoa TE-palvelujen verkkosivuilta.

TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista paikallisten TE-palvelujen verkkosivuilta miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Voit tehdä sen osoitteessa toimistot.te-palvelut.fi/paikalliset-palvelut.

Kirjaudu Oma asiointi -verkkopalveluun osoitteessa www.te-palvelut.fi

Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon. 

Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeistamalla tavalla ja tarkista tarvittaessa tilanteesi TE-toimiston verkkoasioinnissa. Työttömyysetuuden myöntäminen ja esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon saaminen edellyttää muun muassa, että haet ja olet valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä (myös vaikka olisit esimerkiksi osa-aikatyössä tai työkyvytön). Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä työnhaun voimassa pitämiseksi.

Anna TE-toimistolle selvitys

Anna TE-toimistolle selvitys yritystoiminnan todisteellisesta lopettamisesta. Kehotamme tiedustelemaan TE-toimiston tarvitsemista selvityksistä TE-toimistosta.

TE-toimisto tarvitsee seuraavat asiakirjat:

 • todistus YEL-/MYEL-vakuutuksen päättymisestä
 • lopettamisilmoitus, ote kaupparekisteristä
 • verottajalta ilmoitus ennakkoperintärekisteristä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamisesta
 • kauppakirja yrityksen tai osuuden myynnistä
 • kauppakirja vaihto- ja käyttöomaisuuden myynnistä
 • käräjäoikeuden päätös konkurssiin asettamisesta tai konkurssin raukeamisesta tai selvitystilaan asettamisesta
 • mahdolliset muut selvitykset työ- ja elinkeinotoimiston pyynnön mukaan.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta TE-toimisto katsoo yritystoiminnan lopetetuksi, kun

 1. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja
 2. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus tai
 3. yritys on asetettu selvitystilaan
 4. yritys on asetettu konkurssiin
 5. yritys on myyty (hakija on myynyt osuutensa yrityksestä) ja yrittäjä on

a) luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL)

b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä ja

c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi myös, mikäli muiden kohdassa 2‒5 mainittuihin verrattavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta (myyntivoittolaskelma), vaikka yritystä ei olisikaan myyty.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan katsotaan lopettaneen yritystoiminnan 1.1.2016 lähtien, kun hän on luopunut mahdollisesta eläkevakuutuksesta (YEL, MYEL). Lisäksi edellytetään, että elinkeinonharjoittajan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt.

Yrittäjä, joka päätoimisesti on työllistynyt yritystoiminnassa, voi lähtökohtaisesti saada työttömyysetuutta ainoastaan jos yritystoiminta on todistettavasti lopetettu. Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun saatetaan katsoa työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä. Lisätietoa asiasta saat TE-toimistosta.

Yrittäjällä voi myös joissakin poikkeustilanteissa olla oikeus työttömyysetuuteen yrityksessä työskentelyn päättymisen perusteella. Näitä syitä ovat:

Yrityksessä työskentelyn päättyminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä katsotaan päättyneen, jos:

1) henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;

2) henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, jonka toimeksiantosuhde on päättynyt ja jonka ei katsota työllistyvän 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi; tai

3) yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.

Henkilön työkyvyn katsotaan alentuneen pysyvästi ja olennaisesti, jos hän on saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty.

Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja jolla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten. Lisäksi edellytetään, ettei hänellä ole viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut edellä tarkoitettujen työsuoritusten tekemiseksi palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa.

Osaomistaja-yrittäjän työskentelyn päättyminen yrityksessä

Osaomistaja katsotaan työttömäksi yritystoiminnan pää­tyttyä kokonaan. Osaomistaja-yrittäjällä voi olla oikeus työttömyyspäivärahaan myös, jos hänen työllistymisensä yrityksessä on päättynyt työkyvyn pysyvän ja olennaisen alentumisen johdosta tai hänen yritystoimintansa on ollut luonnonolosuhteista johtuen kausiluonteista.

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti, jos hän on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty
 2. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena, jos yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa ja toimintakausi on päättynyt

Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjällä on oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on todisteellisesti lopettanut yritystoimintansa. Yrittäjän perheenjäsenen osalta lähtökohta on sama kuin varsinaisella yrittäjällä, eli työttömyysturvan saamiseksi tulisi lähtökohtaisesti koko yritystoiminta lopettaa. Pelkkä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn lopettaminen ei siis riitä.

Yritystoiminnan lopettamista ei yrittäjän perheenjäsenen osalta kuitenkaan edellytetä, jos

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti (saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty);
 2. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena (yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa) ja toimintakausi on päättynyt;
 3. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana;
 4. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta;
 5. henkilön työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;
 6. henkilö on lomautettu kokoaikaisesti (yhdenjaksoisesti vähintään yhdeksi kalenteriviikoksi ((maanantaista sunnuntaihin)) ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;
 7. henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta syystä (työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi) ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä;
 8. henkilön työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin työttömyysturvalaissa tarkoitettu yritystoiminnan olennaisuutta osoittava työtulon määrä (12 564 €/v eli 1047 €/kk) eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Edellä mainittuja poikkeuksia 3-8 sovelletaan perheenjäseneen, jolla itsellään ei ole eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut vähintään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityksessä. Edellä mainittujen poikkeusten 6 ja 7 soveltaminen edellyttää lisäksi, että perheenjäsen on vakuutettu muun lain kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Ansiopäiväraha työkyvyttömälle

Sinun tulee ilmoittaa kassaan, mikäli olet hakenut päivärahan maksun estävää tai sen määrään vaikuttavaa etuutta.

Jos Kela on maksanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty, sinun on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa vaikka et ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää päivärahaoikeudesta ja antaa asiasta lausunnon kassalle.

Jotta kassa voi maksaa päivärahaa, sinun tulee esittää lääkärintodistus joko TE-toimistossa tai lähettää se päivärahahakemuksen liitteenä kassaan. TE-toimiston kassalle toimittamasta lausunnosta tulee ilmetä, mihin saakka sairauslomaa on kirjoitettu.

Jos eläkeyhtiö antaa myöhemmin takautuvan myönteisen päätöksen ajalle, jolta kassakin on maksanut etuutta, voi kassa periä ko. ajalta maksetut päivärahat takaisin. Asia pyritään hoitamaan suoraan eläkeyhtiön kanssa.

Sivutoiminen yritystoiminta

TE-toimisto voi antaa päätöksen yritystoiminnan sivutoimisuudesta. Tällöin kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa. Sivutoimisesta yritystoiminnasta tekemisestä tulee ilmoittaa TE-toimistoon ja työttömyyskassaan. Voit lukea lisää sivutoimisesta yritystoiminnasta kohdasta Miten tehty työ ja palkka vaikuttavat päivärahaan?

Työvoimahallinnon Työlinjan valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 8–16.15 0295 020 701. Lisätietoa TE-toimistojen palveluista löytyy verkkosivuilta www.te-palvelut.fi.

 

Työvoimahallinnon valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta Työlinja palvelee maanantaista perjantaihin klo 8–16.15 numerossa 0295 020 701. Lisätietoa TE-toimistojen palveluista löytyy verkkosivuilta www.te-palvelut.fi