Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään

Työttömyysturvalain mukaan väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin. Takaisinperintätilanteita syntyy, kun työttömyysetuutta on maksettu aiheetta, eli kun työttömyysetuuden saajalla ei ole lainkaan ollut oikeutta etuuteen taikka kun etuutta on maksettu määrältään liian suurena. Työttömyysetuuden hakijan tai saajan velvollisuus ilmoittaa etuuden saamiseen tai sen määrään vaikuttavista seikoista perustuu työttömyysturvalain 11 luvun 2 §:än. Jos Yrittäjäkassa on maksanut etuutta aiheettomasti tai määrältään liian suurena, kassa perii liikaa maksetun etuuden  takaisin riippumatta liikamaksun syystä.

Yleisimmin takaisinperinnän aiheuttaa esimerkiksi palkkatulojen ja saadun sosiaalietuuden ilmoittamatta jättäminen. Hakijan tulee ilmoittaa niiden lisäksi myös omasta työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu ansiotulo, muu vastike, taloudellinen etu tai korvaus.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa mahdollisen takaisinperinnän lisäksi hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Hallinnollisista seuraamuksista säädetään työttömyyskassalain 4 §:ssä. Sen mukaan työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa myös tutkintapyyntöön ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin riippuen siitä, onko teko ollut tahallinen. Jos teko katsotaan tahalliseksi, on kassan yleensä tehtävä asiasta tutkintapyyntö poliisille.

Toimenpiteet liikamaksun yhteydessä

Liikamaksun saajaa kuullaan kirjallisesti takaisinperintäasian yhteydessä, jolloin hänelle varataan mahdollisuus selvittää seuraavat asiat:

  • onko päivärahaa maksettu aiheettomasti
  • aiheettoman maksun suuruus
  • takaisinperinnän kohtuullisuus.

Kuulemisen jälkeen asia käsitellään mahdollisimman pikaisesti Yrittäjäkassassa. Liikamaksun saajalle toimitetaan kyseiseltä ajalta uudet valituskelpoiset päätökset ja liikaa maksettu suoritus joko kuitataan tulevista työttömyysetuuksista tai henkilölle toimitetaan pankkisiirto maksua varten. Jos liikamaksun saaja ei maksa liikamaksua sovitulla tavalla eikä esitä perusteltua syytä maksamatta jättämiselle, työttömyyskassa voi antaa takaisinperintäasian ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

Liikamaksun takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osaksi, jos:

  1. se katsotaan kohtuulliseksi, tai
  2. jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Jos liikamaksu johtuu saajan vilpillisestä menettelystä, liikamaksu peritään aina takaisin.

Mikäli saaja pyytää liikamaksun takaisinperinnästä luopumista, hänen tulee esittää luotettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan ja tarvittaessa toimittaa sosiaaliviranomaisen lausunto perheensä taloudellisesta tilanteesta.