Sovittelussa tarkastellaan työaikaa ja ansioita

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, mikäli tekemäsi työtunnit eivät ylitä 80 % alan enimmäistyöajasta. Silloin kun työtulo on suurempi kuin 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka. Työtuloa ei kuitenkaan huomioida enimmäismäärässä, jos se jää alle suojaosan. Voit siis ansaita 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta.

Huom. Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutoksen ansiopäivärahan suojaosan väliaikaista korotuksesta 300 eurosta 500 euroon. Väliaikainen laki onvoimassa 31.10.2020 saakka. Lakimuutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron (465 € neljässä viikossa) suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Kun osa-aikatyö alkaa, tulee päivärahan hakujakso muuttaa sellaiseksi, että saat aina samalle ajalle palkkatodistuksen hakemuksen liitteeksi. Tavanomainen sovittelujakso on kuukausi tai neljä viikkoa (jos palkka maksetaan esimerkiksi kahden viikon välein). Kuukausi ei tarkoita välttämättä kalenterikuukautta vaan kuukauden jaksoa esimerkiksi kuukauden 16. päivästä seuraavan kuukauden 15. päivään.

Jos tavanomaiseen sovittelujaksoon sisältyisi sellaisia ajanjaksoja, joilta sinulla ei ole oikeutta päivärahaan, sovittelujaksoa lyhennetään. Samoin voidaan menetellä osa-aikatyön alkaessa. Tällöin muodostetaan niin kutsuttu erityinen sovittelujakso, joka on neljää viikkoa tai kuukautta lyhyempi. Erityiselle sovittelujaksolle lasketaan laskennallinen työtulo.

Päivärahaa määriteltäessä kuukausipalkasta saadaan päiväpalkka jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5. Päiväpalkasta saadaan kuukausipalkka kertomalla päiväpalkka luvulla 21,5.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla

730 € Hakijan palkka osa-aikatyöstä tai enintään kahden viikon kokoaikatyöstä
70 €/päivä Täysi ansiopäiväraha
Tutkitaan, etteivät tehdyt työtunnit ylitä 80 % alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta.
730‒300 €=430 € Osa-aikatyön palkanmaksujakso on kalenterikuukausi ja palkasta vähennetään suojaosa 300 €.
430 €/2=215 € Puolet yli jäävästä osuudesta vaikuttaa vähentävästi päivärahaan.
215 €/21,5=10 € 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta.
70 €‒10 €= 60 € Sovitellun päivärahan määrä on 60 € päivässä.