Päivärahan hakijalla on ilmoitusvelvollisuus

Työttömyysturvalain 11 luvun 2 §:n mukaan työttömyysetuuden hakijan tai saajan on ilmoitettava etuuden maksajalle välittömästi seikoista, jotka saattavat vaikuttaa etuuden saamiseen tai sen määrään. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa:

  • muiden sosiaalietuuksien hakeminen tai saaminen
  • työsuhteesta, omasta työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu ansiotulo tai muu vastike sekä
  • näiden perusteella saatu taloudellinen etu tai korvaus.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa mahdollisen takaisinperinnän lisäksi hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Hallinnollisista seuraamuksista säädetään työttömyyskassalain 4 §:ssä. Sen mukaan työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa myös tutkintapyyntöön ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin riippuen siitä, onko teko ollut tahallinen. Jos teko katsotaan tahalliseksi, on kassan yleensä tehtävä asiasta tutkintapyyntö poliisille.

Voit lukea lisää kohdasta Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään.