Miten tehty työ ja palkka tai yritystoiminnasta saatu tulo vaikuttavat päivärahaan?

Työttömänä ollessasi voit ansaita 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa ilman ansioturvan pienentymistä. Silloin kun työtulo on suurempi kuin 300 euroa kuukaudessa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Ansiopäiväraha pienenee tällöin lisäksi, jos ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma on suurempi kuin päivärahan perusteena olevaa palkka.

Huom. Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutoksen ansiopäivärahan suojaosan väliaikaista korotuksesta 300 eurosta 500 euroon. Väliaikainen laki onvoimassa 31.10.2020 saakka. Lakimuutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron (465 € neljässä viikossa) suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Sovitellun päivärahan määrään vaikuttaa myös 100 prosentin sääntö. Työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä korkeintaan 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Mitä pienempi soviteltu päiväraha on, tai jos sitä ei makseta ollenkaan hakujaksolta esimerkiksi kokoaikatyön vuoksi, sitä enemmän säästyy maksettavia päiviä, jotka ovat käytettävissä myöhemmin. Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahan enimmäisaika (300, 400 tai 500 päivää) kuluu tavallista hitaammin. Enimmäisajan kuluminen lasketaan jakamalla soviteltuna maksettu päiväraha täyden päivärahan määrällä. Esimerkiksi työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavan korotetun ansio-osan enimmäisaika kuluu kuitenkin jokaisen maksetun päivärahapäivän osalta.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että teet työtä enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta joko kestää enintään 2 viikkoa tai sitten yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi.

Sivutoiminen yritystoiminta voi olla sovittelun piirissä silloin, kun se on niin pienimuotoista, ettei se ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. TE-toimisto ratkaisee sen, onko yli 2 viikkoa kestävä yrittäjyys pää­toimista vai sivutoimista. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon.

Huomioitava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomaltapaluuraha sekä lomakorvaus siltä osin kun sitä ei jaksoteta
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin
 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella
 • maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole:

 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan
 • lomakorvaus yli 2 viikkoa kestävästä työstä
 • kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
 • tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • osakeoptio
 • osinkotulot pääomatulon osalta
 • peitelty osinko pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • pakkasesta johtuva sääestepäivä rakennus- ja metsäalalla – kyseisiltä päiviltä maksetaan kokonaan työttömän päivärahaa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.