Miten soviteltua päivärahaa haetaan?

Ilmoita TE-toimistoon aloittaessasi palkkatyön, yritystoiminnan tai oman työn. TE-toimisto tutkii, onko työnteko tai yritystoiminta esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle ja antaa mahdollisesti asiasta lausunnon tai tiedotteen työttömyyskassalle.

Ilmoita työn aloittamisesta myös kassalle seuraavan päivärahahakemuksen yhteydessä. Liitä mukaan hakuajalta tiedot palkasta: joko palkkalaskelma tai erillinen työnantajan vahvistama todistus bruttopalkasta ja maksetuista lomakorvauksista. Kassa tarvitsee myös kopion työsopimuksesta. Mikäli et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, työnantajan tulisi täyttää työnantajan selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Hae päivärahaa samalta jaksolta kun osa-aikatyön palkka maksetaan, kuitenkin vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolta.  Merkitse päivärahahakemukseen työskentelypäivien kohdalle työssä ja kirjoita tuntisarakkeeseen tehdyt työtunnit. Lähetä hakemus vasta kun saat lähetettyä palkkalaskelman sen liitteeksi.

Hakemuksessa ilmoittamiesi työtuntien tulee täsmätä palkkatodistuksen työtuntien kanssa. Jos työaika ylittää sovittelujakson aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, päivärahaa ei voida maksaa. Tällöin eivät myöskään päivät kulu enimmäisajan laskurista.

Sinun ei tarvitse lähettää päivärahahakemusta kassaan, mikäli tiedät työtuntien ylittävän 80 prosentin rajan tai ansioiden ylittävän päivärahan perusteena olevan palkan. Toimita kuitenkin palkkakuitit ja mahdollinen työsopimus ja -todistus mahdollisen seuraavan päivärahahakemuksen liitteeksi. Huomioi, että yrittäjäkassan jäsenelle ei kerry palkansaajan työssäoloehtoa ja kassan vaihtaminen saattaa olla aiheellista. Voit lukea lisää kohdasta Yrittäjästä palkansaajaksi.

Sovittellun päivärahan hakeminen 1.4.2019 alkaen

Huhtikuusta alkaen työttömyyskassoissa siirrytään maksuperusteiseen sovitteluun, mikä tarkoittaa sitä, että 1.4. jälkeen tehdyn työn tulot sovitellaan palkan maksuajankohdan mukaan. Ilmoita työtunnit hakemuksessa päiväkohtaisessa täytössä, kuten tähänkin asti, ja toimita kassalle palkkatodistus saatuasi sen.

Tarkista, että hakemuksessa ilmoitetut tunnit vastaavat työnantajan palkkatodistusta.

Palkkatodistuksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat

  • ajanjakso, jolle palkka kohdistuu
  • ennakonpidätyksen alainen ansio
  • mahdolliset lomakorvaukset ja/ tai lomarahat
  • työnantajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero)

Palkkatodistuslomakkeita voi tulostaa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta.

Toimita hakemus kaikkine liitteineen mieluusti yhdellä kertaa kassaan.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä saadun tulon ilmoittaminen

Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa myös silloin, kun henkilöllä on työttömyysaikaista tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Oma työ tarkoittaa itsenäistä tulonhankkimistoimintaa, jota voidaan harjoittaa ilman varsinaisen yrityksen perustamista. Omaa työtä voi olla esimerkiksi itsenäinen myyntityö tai satunnainen asiantuntijana toimiminen.

Työvoimaviranomainen (TE-toimisto) päättää milloin yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi ja antaa asiasta kassalle työvoimapoliittisen lausunnon. Omasta työstä tulee ilmoittaa kassaan ja TE-toimistoon. Voit lukea lisää yritystoiminnan aloittamisesta kohdasta Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina.

Sovittelussa otetaan huomioon sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä saatu ansiotulo, jota arvioidaan ensisijaisesti vahvistetun verotuksen pohjalta. Sivutoimisen yritystoiminnan kohdalla soviteltava tulo on sivutoimisen yritystulon ansio-osuus, joka arvioidaan verotuksessa noudatettavien sääntöjen mukaisesti. Silloin, kun vahvistettuja verotustietoja ei ole vielä saatavilla, voidaan tulon arviointiin käyttää muita kuin verotustietoja. Näin on esimerkiksi kun kyseessä on aloitteleva yritystoiminta tai kun yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet. Arvio voidaan tällöin tehdä kirjanpidosta toimitetun aineiston pohjalta. Aineisto voi olla vapaamuotoinen kirjanpitoselvitys. Siitä on ilmettävä tulot ja menot eriteltynä kuukausittain.