Työttömyysturvajärjestelmä Suomessa

Home/Tietoa SYT-kassasta/Työttömyysturvajärjestelmä Suomessa
Työttömyysturvajärjestelmä Suomessa 2017-09-20T13:35:58+00:00

Työttömyysturvajärjestelmä Suomessa

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kansaneläkelaitos huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu yrittäjä tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 12 564 euroa vuodessa.

Kelan maksamat työmarkkinatuki ja peruspäiväraha ovat noin 696,60 € kuukaudessa. Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edeltävän ansiotason tai vakuutustason mukaan. SYT:n jäsenyys kannattaa jo vähimmäistasolla (vuosityötulo 12 564 €). Päiväraha on vähimmäistasolla 157,60 €/kk enemmän kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus. Lisäksi Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kerryttää pääsääntöisesti eläkettä 1,5 % alle 63-vuotiailla. Kelan maksamista työttömyysetuuksista ei kerry eläkettä. Lisätietoja eläkekertymästä https://www.tyoelake.fi/fi/nainelakemuodostuu/mistaelakekertyy/elakettasosiaalietuuksista/Sivut/default.aspx

Työttömyysetuuksien maksaminen edellyttää, että hakija on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto). Hakijan tulee uusia työnhakunsa säännöllisesti työvoimaviranomaisen määräämällä tavalla.

Työttömyysturvaa sääntelee vuonna 2002 annettu työttömyysturvalaki. Laki sisältää säännökset Suomessa asuvan työttömän työnhakijan työnhaun taloudellisten mahdollisuuksien ja työmarkkinoille pääsyn ja paluun edellytysten parantamisen turvaamiseksi, korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella.

 

Lataa esiteemme (pdf)

Ansiosidonnaista päivärahaa kassan jäsenille

Pääsääntöisesti palkansaajakassat vakuuttavat palkansaajat ja yrittäjäkassat vakuuttavat yrittäjät. Kahden kassan jäsen ei voi olla samanaikaisesti. Työttömyyskassa kannattaa valita aina päätoimen mukaan. Jos henkilö toimii sekä yrittäjänä että palkansaajana voi hän valita kumpaan kassaan kuuluu. Tällöin vain toinen työ kerryttää oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Päätoiminen yrittäjä voi olla palkansaajakassan jäsen vain jälkisuoja-ajan eli 18 kk yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Jos aloittava yrittäjä siirtyy SYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaan ei tule katkosta. Lue lisää https://syt.fi/jaseneksi/palkansaajasta-yrittajaksi/

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä arkipäivältä viikossa. Korvausaika on 1.1.2017 lähtien pääsääntöisesti 400 työttömyyspäivää. Omavastuuaika on seitsemän arkipäivää. Jos työttömäksi jääneellä on työhistoriaa alle 3 vuotta, päivärahan enimmäismaksuaika on 300 päivää. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan edelleen maksaa ansiopäivärahaa 500 päivää.

Yrittäjillä ei ole palkansaajien tavoin lisäpäiväoikeutta enimmäismäärän jälkeen.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja yrittäjän vuosityötulon tai vakuutustason mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa on 1.1.2017 lähtien 32,40 euroa.

Päiväraha maksetaan korotettuna alle 18-vuotiaiden lasten huoltajille. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,23 e, kahdesta lapsesta 7,68 ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 euroa päivässä. Lisäksi yrittäjät voivat saada korotettua ansio-päivärahaa enintään 200 päivältä esim. työvoimapoliittiseen koulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun.

Työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

 

jos jäät työttömäksi

 Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi tai työllistymisesi päättyminen.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Työssäoloehdon keryttäminen edellyttää vuonna 2017 vähintään 12 564 €:n vahvistettua lakisääteistä eläkevakuutusta (YEL, MYEL, TyEL). Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja kukin yrittäjänä työskennelty jakso luetaan yrittäjän työssäoloehtoon vain kerran.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jolta henkilö on estynyt olemasta työmarkkinoilla sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon, apurahakauden tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta, tai jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

 

Työttömyysturvaa ohjaavat lait ja säädökset

Työttömyysturvalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2002/20021330
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010272
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916
Hallintolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
Työttömyyskassalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603
Työ- ja elinkeinomisteriön ohje TE-toimistoille: Työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset http://www.finlex.fi/data/normit/41206-1298SUO.pdf

 

Linkit ohjaavat www.finlex.fi -sivuille ja aukeavat uuteen ikkunaan.