Työttömyysturvaa yrittäjälle vuodesta 1995 lähtien

Yrittäjän Työttömyyskassan toiminta alkoi 25 vuotta sitten vuonna 1995, kun lainsäädäntö mahdollisti yrittäjille suunnatun työttömyyskassan perustamisen.

Yrittäjäkassa (ent. SYT-kassa) on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansiotuen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. Yrittäjäkassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja kassan kokouksen päätösten mukaisesti.

Yrittäjäkassa on tarkoitettu yrittäjille, maatalousyrittäjille, yrittäjän puolisoille, yrityksen osaomistajille ja ammatinharjoittajille toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta. Testaa katsotaanko sinut yrittäjäksi työttömyysturvassa.

Yrittäjäkassassa on tällä hetkellä yli 30 000 jäsentä. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 800 jäsenelle kuukausittain. Yrittäjäkassa on poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yrittäjien oma työttömyyskassa, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Jos yrittäjällä ei ole ennustajan lahjoja, on kassaan kuuluminen helppo tapa henkilökohtaiseen riskien hallintaan. Tapaturma, sairaus, yritystoiminnan ongelmat tai elämän muut muutokset voivat myös viedä pohjan yrittäjän toimeentulolta. Yrittäjä voi myös luopua vapaaehtoisesti yritystoiminnastaan.

Kassan jäsen voi saada oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan 15 kuukauden jäsenyydellä ja yrittäjyydellä.

Yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva perustuu vapaaehtoiseen työttömyysvakuutukseen. Sen avulla yrittäjä voi yritystoiminnan päätyttyä rauhallisin mielin harkita, mihin jatkossa ryhtyy.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy siten, että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu yrittäjä tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vähintään 13 076 euroa vuodessa.

Työttömyysturvaa sääntelee vuonna 2002 annettu työttömyysturvalaki. Laki sisältää säännökset Suomessa asuvan työttömän työnhakijan työnhaun taloudellisten mahdollisuuksien ja työmarkkinoille pääsyn ja paluun edellytysten parantamisen turvaamiseksi, korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella.

Työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lataa esiteemme (pdf)

Kassan säännöt

Kassan toimintaa säätelevät kassan säännöt, jotka löytyvät oheisesta linkistä: Yrittäjäkassa_säännöt_18.6.2020