SYT – Työttömyysturvaa yrittäjälle vuodesta 1995 lähtien

Home/Tietoa SYT-kassasta/SYT – Työttömyysturvaa yrittäjälle vuodesta 1995 lähtien
SYT – Työttömyysturvaa yrittäjälle vuodesta 1995 lähtien 2018-11-08T13:33:52+00:00

SYT – Työttömyysturvaa yrittäjälle vuodesta 1995 lähtien

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa) toiminta alkoi 23 vuotta sitten vuonna 1995, kun lainsäädäntö mahdollisti yrittäjille suunnatun työttömyyskassan perustamisen.

SYT-kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansiotuen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

SYT-kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. SYT:n ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja kassan kokouksen päätösten mukaisesti.

SYT-kassa on tarkoitettu yrittäjille, maatalousyrittäjille, yrittäjän puolisoille, yrityksen osaomistajille ja ammatinharjoittajille toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta. SYT-kassassa on tällä hetkellä yli 24 000 jäsentä. SYT maksaa päivärahaa keskimäärin 750 jäsenelle kuukausittain. SYT-kassa on poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yrittäjien oma työttömyyskassa, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Jos yrittäjällä ei ole ennustajan lahjoja, on SYT-kassaan kuuluminen helppo tapa henkilökohtaiseen riskien hallintaan. Tapaturma, sairaus, yritystoiminnan ongelmat tai elämän muut muutokset voivat myös viedä pohjan yrittäjän toimeentulolta. Yrittäjä voi myös luopua vapaaehtoisesti yritystoiminnastaan.

Yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva perustuu vapaaehtoiseen työttömyysvakuutukseen. Sen avulla yrittäjä voi yritystoiminnan päätyttyä rauhallisin mielin harkita, mihin jatkossa ryhtyy.

Kassan säännöt

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan toimintaa säätelevät kassan säännöt, jotka löytyvät oheisesta linkistä:
SYT säännöt 1.9.2017