Vakuutustason muutos on jäsenen omalla vastuulla

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL- työtulo on vuonna 2020 vähintään 13 076 euroa vuodessa (2019 12 816 €/v) tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen bruttopalkka on vähintään 1089,67 euroa kuukaudessa (2019 1068 €/kk) kts. kuka on yrittäjä työttömyysturvassa https://syt.fi/tietoa-jasenille/kuka-on-yrittaja-tyottomyysturvassa/

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon tai osaomistajan/perheenjäsenen TyEL-vuosipalkan) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava työtulo/vakuutustaso voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Kannattaa huomioida, että ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

SYT-kassa ei saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietoja, joten jokaisen kassan jäsenen on itse huolehdittava oman työtulonsa/vakuutustasonsa muuttamisesta.

Kassan sääntömuutoksesta johtuen jäsenten vakuutustasot on tarkistettu vuosittain (1.1.2016 lähtien) palkkakertoimella (YEL-/MYEL–vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella esim. sähköpostilla neuvonta@syt.fi

Miten valitsen kassan vakuutustason?

YEL- ja MYEL-vakuutettu yrittäjä

YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulo on enimmäismäärä, jonka mukaan yrittäjä voi vakuuttaa itsensä SYT-kassassa. YEL- ja MYEL-vakuutetulla ratkaisevaa on vakuutusyhtiön kanssa sovittu laskennallinen työtulo. YEL-ja MYEL-työtulot ja yrittäjäasemassa tehty TyEL-palkka voidaan laskea yhteen työttömyyskassan vakuutustasoa valittaessa. Huomioithan, että työtuloon eivät vaikuta osingot tai yksityisotot, eikä myöskään verotuksessa vahvistettu ansiotulo.

TyEL-vakuutettu osaomistaja tai perheenjäsen

TyEL-vuosipalkka on enimmäismäärä, jonka mukaan yrittäjä voi vakuuttaa itsensä SYT-kassassa. TyEL-vakuutetulla tämä tarkoittaa todellisuudessa maksettuja eläkevakuutuksen alaisia palkkoja. Jos sinulla on lisäksi YEL- tai MYEL-vakuutus, voit laskea TyEL-vuosipalkan ja YEL-/MYEL-vuosityötulon yhteen kun valitset vakuutustason.

Miten muutan vakuutustasoani?

Mikäli haluat muuttaa työtuloasi/vakuutustasoasi, tee kassalle kirjallinen tai sähköinen vakuutustason muutos verkkopalvelussa, sähköpostilla (neuvonta@syt.fi), faksilla (09-622 4840) tai kirjeitse (SYT-kassa, PL 86, 00251 Helsinki).

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee ilmetä:

  • Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • Syntymäaika tai jäsennumero
  • Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa. Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien.

Voit tarkistaa tämänhetkisen vakuutustason jäsenmaksulaskuistasi tai eAsioinnista.

20 prosentin sääntö

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä SYT-kassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL- tai TyEL).

Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajalta, jona aikana työtulossa voidaan työttömyysturvalain mukaan ottaa huomioon enintään 20 prosentin korotus. Jos kassaan valittua vakuutustasoa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi.

Jos SYT-kassaan ilmoitettu vakuutustaso on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas SYT-kassaan ilmoitettu vakuutustaso on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan SYT-kassaan ilmoitetun vakuutustason perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai SYT-kassaan ilmoitettu vakuutustaso ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneen 15 kk:n työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella.