Kontakta arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

För att få inkomstdagpenning måste du genast när du har blivit arbetslös anmäla dig som arbetssökande till TE-byrån. Man kan inte anmäla sig retroaktivt. TE-byrån ger sitt bindande utlåtande till SYT-kassan ifall de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstdagpenning uppfylls för din del. En förutsättning är t.ex. att du är tillgänglig på arbetsmarknaden. För att SYT-kassan ska kunna betala inkomstdagpenning måste TE-byråns utlåtande vara utfärdat utan hinder.

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Lägger du ned din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byråns nättjänst, www.te-palvelut.fi. Logga in på nättjänsten med din bankkod eller ditt chipförsedda personkort. Din arbetssökning börjar genast när du har svarat på frågorna på nättjänsten och skickat dina uppgifter. Din rätt till dagpenning kan börja tidigast fr.o.m. anmälningsdatum. Har du varken bankkod eller chipförsett personkort måste du personligen kontakta TE-byrån för att inleda din arbetssökning.

Gör så här:

Logga in på nättjänsten Egen arbetssökning på adressen www.te-palvelut.fi. Anmäl dig som arbetssökande.

  • Fyll i och skicka behövliga uppgifter. Din arbetssökning är i kraft 14 dagar räknat från datum då du skickade in dina uppgifter.
  • Därefter utvärderar TE-byrån din situation och vilka tjänster som är lämpligast för dig i samråd med dig. TE-byrån ger också sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan eller FPA angående din rätt till arbetslöshetsförmån. TE-byråerna har ordnat sin ärendehantering på olika sätt. Kolla på Lokala TE-tjänster www.te-palvelut.fi/ hur du ska göra i fortsättningen.
  • TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, dvs. har företagverksamheten lagts ned eller har du slutat arbeta i företaget såsom avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan.
  • Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande kräver att företagaren ger en utredning till TE-byrån att förtagsverksamheten eller arbetet i företaget bevisligen har lagts ned.

 Företagsverksamheten betraktas vanligtvis ha lagts ned ifall

  1. företaget ha sålts; eller
  1. företaget har försatts i konkurs; eller
  1. företaget har försatts i likvidation; eller
  1. bolagsmännen har avtalat om upplösning av bolaget (annan bolagsform an aktiebolag); eller

den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört och företagaren har

a) sagt upp sin pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL); OCH

b) lämnat in anmälan till Skattemyndigheterna om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret; OCH

c) lämnat in anmälan till Skattemyndigheterna om strykning av företaget i momsregistret eller meddelat att företagverksamheten har avbrutits.

För privata näringsidkares del betraktas företagsverksamheten också ha lagts ned ifall:

1) den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har i enlighet med arbetssökandes som tillförlitligt tolkade meddelande avslutats, eller det är i övrigt uppenbart att verksamheten inte längre fortsätter; och

2) personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Vi rekommenderar att du kontaktar TE-byrån för att fråga om vilka utredningar TE-byrån behöver!

Arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning i arbetslöshetsskydd betjänar vardagar kl. 9–16.15, tfn 0295 020 701.

För mera information se också www.te-palvelut.fi.