Ansök om dagpenning hos Företagarkassan

 • Arbets- och näringsbyrån skickar sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till Företagarkassan elektroniskt.
 • Ansök om inkomstdagpenning hos Företagarkassan. Du kan ladda instruktioner för ansökan om inkomstdagpenning här: om du blir arbetslös. Skicka de obligatoriska dokumenten som nämns i instruktionernas kom ihåg -lista till kassan.
 • Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor. Signatur- och postningsdatum får inte vara tidigare än den sista dagen för vilken dagpenning ansöks om.
 • Ansökan ifylls tidigast fr.o.m. datum då man anmälde sig som arbetssökande.
 • Företagarkassan skickar beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post. Fortsatt ansökan om dagpenning kan också skickas via kassans e-ärendetjänst.
 • Företagarkassans beslut kan överklagas. Anvisningar för besvär skickas som bilaga till beslutet.
 • Dagpenning betalas efter en självriskperiod på 5 vardagar högst 400 dagar, fem vardagar per vecka. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.
 • Vi har tre betalningsdagar per vecka: måndag (pengarna på kontot på onsdag), onsdag (pengarna på kontot på fredag) och fredag (pengarna på kontot på tisdag).

Din första ansökan

Behandlingstiden för din första ansökan är normalt två till fyra veckor. Normalt är behandlingen i arbets- och näringsbyrån mest tidskrävande.  Företagarkassan kan inte behandla ansökan om dagpenning innan arbetskraftsmyndigheten har gett sitt utlåtande i ärendet, så det är bra att genast skicka pappren till arbets- och näringsbyrån.

Den kortaste betalningsperioden för arbetslöshetsdagpenning är fyra kalenderveckor.

Arbets- och näringsbyrån kan ställa en tidfrist under vilken ingen ersättning betalas som följd av arbetskraftspolitiskt sett klandervärt beteende (karens). För karenstid betalas ingen arbetslöshetsdagpenning. Det är fråga om arbetskraftspolitiskt klandervärt beteende, om man t.ex.

 • säger upp sitt arbete eller vägrar ta emot erbjudet arbete
 • vägrar delta i sysselsättningsfrämjande tjänster eller avbryter en sådan tjänst
 • vägrar lägga upp sysselsättningsplan eller vägrar verkställa en upplagd sysselsättningsplan

Företagares arbetsvillkor

Företagares arbetsvillkor (=minimitid man måste vara medlem i kassan innan man får rätt till dagpenning) är minst 15 månader (2014: 18 månader).

Blir man företagare efter att ha arbetat som löntagare har man vanligen också rätt till s.k. efterskydd. Det här betyder att man har rätt att få dagpenning i enlighet med sin löneinkomst före företagsverksamheten ifall företagsverksamheten läggs ned under efterskyddsperioden. När man blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess man har uppfyllt förtagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan.

 • För företagare som övergår till Företagarkassan kan försäkrings- och arbetsvillkoret uppfyllas redan efter 12 månaders företagsverksamhet (ifall man har övergått från en kassa till en annan senast 31.12.2013) och/eller företagaren har oavbruten rätt till dagpenning i enlighet med sitt efterskydd som löntagare.

För att medlemstiden i Företagarkassan ska kunna räknas med i arbetsvillkoret ska företagsverksamheten enligt lag vara väsentlig till sin omfattning. Verksamheten är väsentlig till sin omfattning när arbetsinkomsten som ligger till grund för företagarens lagstadgade pensionsförsäkring (för FöPL-försäkrade den fastställda inkomsten) är minst 12 816 € per år (2018 12 576 € per år, 2017 12 564 € per år, 2016 12 420 € per år, 2015 12 326 € per år, 2014: 8 520 € per år). Man ska också ha betalat sina pensionsförsäkringspremier.

Vänligen observera att du under tidsperioder då du får sjukdagpenning, delsjukdagpenning eller moderskapsdagpenning inte tjänar in företagares arbetsvillkor. Arbetsvillkor tjänas inte heller in när man får hemvårdsstöd, arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsdagpenning, mm.

Arbetsvillkorets giltighet

Utan i lag fastställd godkännbar orsak kan man vara otillgänglig på arbetsmarknaden högst sex (6) månader utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning (redan intjänade 400 dagar/återstående 400 dagar).

Man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden när man

 • är sysselsatt i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller har blivit sysselsatt genom företagsverksamhet eller eget arbete
 • deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster eller
 • är arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån

Man betraktas ha godkännbar orsak att vara otillgänglig på arbetsmarknaden på grund av

 • sjukdom/anstaltvård/rehabilitering
 • militärtjänstgöring/civiltjänstgöring
 • studier på heltid
 • stipendieperiod
 • barnafödsel/högst 3 år barnavård, eller
 • på grund av annan jämförbar orsak.

Ansökningarnas behandlingstider

När arbets- och näringsbyrån har gett sitt utlåtande behandlas din första ansökan i kassan när kassan har mottagit alla övriga uppgifter som har begärts för fastställande av dagpenningen. Företagarkassan begär eventuella saknade uppgifter skriftligen.

Ansökningarna har behandlingsgaranti. Beslut med avseende på inkomstdagpenningen ges senast på den 30. dagen efter det ansökan har kommit fram till kassan. Har ansökan varit ofullständig ges beslut senast på den 14. dagen efter det kassan har haft tillgång till samtliga uppgifter som behövs för att göra beslut i ärendet.

Man ska skicka sin ansökan till kassan inom tre månader från och med datum när man blev arbetslös. Tidsperioden tre månader gäller också fortsatt ansökan. Försenade ansökningar kan behandlas bara ifall särskilt vägande skäl föreligger.