Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service

Personer som deltar i träning, prövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får dagpenning på grund av deltagande i sysselsättningsfrämjande service. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte utbetalas för frånvarodagar, om inte orsaken till frånvaron är:

  • arbetsoförmåga,
  • sjukdom av ett barn under 10 år (högst fyra arbetsdagar),
  • anställningsintervju eller därmed jämförbar orsak som hänför sig till sysselsättningen.

Vänligen meddela kassan längden av och orsaken till frånvaron. Det räcker att du själv meddelar om frånvaron, om det är frågan om högst en tre dagar lång sjukfrånvaro. I fråga om sjukfrånvaron som varar längre än tre dagar krävs läkar- eller hälsovårdarintyg. Om läkar- eller hälsovårdarintyg inte lämnas trots begäran, är kassan tvungen att förkasta ansökan om dagpenning fr.o.m. den fjärde frånvarodagen.

Då det är fråga om frånvaro på grund av sjukdom av ett barn under 10 år, begärs inget läkarintyg. Barnets sjukdom är en godtagbar orsak för frånvaro under fyra på varandra följande dagar. Om barnets sjukdom varar längre än så, är vi tvungna att förkasta ansökan om dagpenning fr.o.m. den femte frånvarodagen.

Ovan nämnda praxis följer till stor del arbetslivets tillvägagångssätt i fråga om sjukfrånvaro. Kom ihåg att du själv ansvarar för att på ett behörigt sätt meddela frånvaron och dess orsak till arbetslöshetskassan redan då du ansöker om dagpenning.

Också TE-byrån kan fatta beslut om att avbryta tjänsten på grund av olovliga frånvaro, eller om frånvaron är så många att de mål som ställts för tjänsten inte uppfylls.