Sysselsättningsfrämjande tjänster

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande tjänster som berättigar till arbetslöshetsförmån.

För personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster betalas samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa i form av förändringsskyddets förtjänstdel eller förhöjd förtjänstdel. Arbetslöshetsförmån kan betalas endast under tid som personen i fråga är anmäld som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Sysselsättningsfrämjande tjänster omfattar:

 • jobbsökarträning
 • karriärträning
 • utbildningsträning
 • arbetskraftsutbildning
 • studier på eget initiativ
 • rehabiliterande arbetsverksamhet

Arbets- och näringsbyrån ger mera information om tjänsterna, ansökan och utbildningsmöjligheter: www.te-palvelut.fi.

 Villkoren för studier på eget initiativ är i stora drag:

 • Ålder 25 år
 • Arbets- och näringsbyrån anser att studierna är ändamålsenliga
 • Studierna förbättrar väsentligt möjligheterna till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden
 • Om studierna har avtalats i arbetssökningsplanen/sysselsättningsplanen
 • Studier understöds högst 24 månader
 • Kostnadsersättning

Under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster betalas arbetslöshetsförmån oberoende av karenstid. Även självrisktiden löper medan man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster, d.v.s. förmånen betalas oberoende av självrisktid.

Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån löper, d.v.s. 400-dagar räknaren löper även under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Personer som får företagardagpenning har rätt att få förhöjd förtjänstdel sammanlagt 200 dagar medan de deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Personer som börjar arbeta på heltid över 2 veckor är inte berättigade till arbetslöshetsförmån.

Är man frånvarande från sysselsättningsfrämjande tjänster (annat än utbildning) som organiseras av arbets- och näringsbyrån ska man anmäla sin frånvaro endast till arbetslöshetskassan när man fyller i sin ansökan.

Ansökande kan på egen anmälan vara frånvarande från tjänsten på grund av sjukdom högst tre på varandra följande frånvarodagar. Efter detta ska ansökande skicka läkarintyg till arbetslöshetskassan för att kunna få inkomstdagpenning för frånvarodagarna. Skickar man inte läkarintyg till arbetslöshetskassan förvägras betalning av inkomstdagpenning från och med fjärde frånvarodagen.

På grund av under 10-årigt barns sjukdom kan man frånvara från sysselsättningsfrämjande tjänster på egen anmälan högst fyra på varandra följande dagar. Då behöver man inte skicka läkarintyg till arbetslöshetskassan.  Arbetslöshetskassan förvägrar betalning av inkomstdagpenning från och med femte dagen.

Man har inte rätt till kostnadsersättning för frånvarodagarna. Däremot betalas inkomstdagpenning när man har en godkännbar orsak att vara frånvarande (egen eller under 10-årigt barns sjukdom). I övriga frånvarosituationer utreder arbets- och näringsbyrån orsaken till frånvaron och ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan i ärendet.

Från fall till fall kan arbetslöshetskassan be sökanden skicka läkarintyg för samtliga frånvarodagar. Förekommer frånvaro upprepade gånger kan arbets- och näringsbyrån avbryta tjänsten ifall målsättningen för tjänsten inte uppfylls på grund av frånvaro.

Undantag: När det är fråga om arbetskraftspolitisk utbildning och studier på eget initiativ betalas arbetslöshetsförmån också för frånvarodagarna.

Arbetssökande som deltar i arbetskraftsutbildning som arbets- och näringsbyrån har hänvisat kan få arbetslöshetsförmån även om de skulle betraktas ha företagsverksamhet som huvudsyssla eller även om de, ifall arbetslöshetshot föreligger, inte är arbetslösa eller permitterade. Arbetslöshetsförmån betalas enligt följande:

 • Till personer som har företagsverksamhet som huvudsyssla betalas grunddelen av inkomstdagpenningen, men inte förtjänstdelen.
 • Till personer som hotas av arbetslöshet och som arbetar betalas dagpenning inklusive förtjänstdel.
 • Ingen arbetslöshetsförmån betalas till personer som arbetar och inte är arbetslöshetshotade.

Arbets- och näringsbyrån skickar utlåtande till arbetslöshetskassan angående vilka tjänster eller åtgärder arbetssökanden deltar i. Kassan betalar arbetslöshetsförmån till sökanden i enlighet med arbets- och näringsbyråns utlåtande.