Löntagares dagpenning och arbetsvillkor = efterskyddsdagpenning

När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man normalt också rätt till s.k. efterskydd. Det här betyder att man har rätt att få dagpenning i enlighet med sin löneinkomst innan man blev företagare ifall man lägger ned företagsverksamheten under efterskyddsperioden.

SYT-kassan kan betala dagpenning som grundar sig på löneinkomsten man hade innan man blev företagare. Då talar man om löntagares efterskyddsdagpenning.

Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer

 • som inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor i SYT-kassan,
 • som har arbetat som företagare under 18 månader, och
 • som har ikraftvarande löntagares arbetsvillkor.

Löntagares arbetsvillkor är antingen 34 eller 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret 26 veckor tillämpas ifall personen i fråga efter 29.12.2013 har varit anställd i arbete som uppfyller löntagares arbetsvillkor en kalendervecka. Har personen i fråga inte arbetat som löntagare enligt ovanstående tillämpas 34 veckors arbetsvillkor. Mera information från Arbetslöshetskassornas samorganisation: www.tyj.fi.

Företagare som övergår från en löntagarkassa kan alltså få dagpenning i enlighet med bestämmelserna för löntagare ifall företagsverksamheten läggs ned inom de första 18 månaderna, men högst till dess företagaren har uppfyllt företagares arbetsvillkor under sitt medlemskap i SYT. Medlemmar som har fått 6 månaders kompensation kan uppfylla sitt arbetsvillkor t.o.m. efter 12 månaders företagsverksamhet och medlemskap i kassan. Dagpenningen fastställs alltid enligt senast uppfyllda arbetsvillkor.

Arbetsvillkorets kompensationsperiod berör endast företagare som har inlett sin företagsverksamhet senast 31.12.2013 och som har gått ut ur kassan t.o.m. 31.12.2013. Från och med början av 2015 uppfyller man som företagare sitt arbetsvillkor efter 15 månaders företagsverksamhet och medlemskap i kassan.  Rätten till löntagarbaserad dagpenning utgår när arbetsvillkoret har uppfyllts. Personer som har blivit företagare före år 2014 och gått ut ur sin löntagarkassa har rätt till en kompensationsperiod på högst 6 månader med avseende på företagares arbetsvillkor.

Löntagares arbetsvillkor

Man kan tjäna in löntagares arbetsvillkor endast som medlem i en löntagarkassa. Löntagares arbetsvillkor är 26 kalenderveckor (tidigare 34 veckor). Man tjänar in sitt arbetsvillkor för varje kalendervecka under vilken man har arbetat minst 18 timmar och fått lön i enlighet med gällande kollektivavtal (i undervisningsbranschen vanligen 8 timmar per kalendervecka). Arbetet behöver inte vara oavbrutet, men arbetsvillkoret ska uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden inleds normalt fr.o.m. datum då personen i fråga har anmält sig som arbetssökande.

Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år som följd av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa godkänd orsak, t.ex. sjukdom, vård av barn under 3 år eller studier på heltid.

Arbetsvillkorets giltighet utgår när personen i fråga har varit otillgänglig på arbetsmarknaden över sex månader utan godkännbar orsak eller när företagsverksamheten har fortgått över 18 månader.

Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer som:

 • ännu inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader i SYT-kassan; och
 • som har arbetat som företagare under 18 månader; och
 • som har i kraftvarande löntagares arbetsvillkor på 26 (eller 34) veckor och har anslutit sig till SYT-kassan inom en månad efter det de har gått ut ur löntagarkassan.

Definition för löntagares efterskyddsdagpenning

Arbetslöshetsdagpenning med anledning av efterskydd beräknas utgående från den stabiliserade löneinkomsten under de senaste 26 veckorna (eller 34 veckorna) innan man inledde sin företagsverksamhet. I den stabiliserade lönen observeras förutom den normala månadslönen och naturaförmånerna också bl.a. tillägg för kvällsarbete och skiftarbete och ersättning för förkortad arbetstid. Däremot beaktas inte bl.a. semesterpenning eller engångsersättning som betalats när arbetsförhållandet har upphört.

Har man fått arbetslöshetsdagpenning från en löntagarkassa innan man började arbeta som företagare och arbetsvillkoret efter detta inte har uppfyllts på nytt, betalar SYT-kassan dagpenning vars belopp motsvarar dagpenningen man har fått innan man blev företagare till dess maximibetalningstiden utgår (återstående dagar).

Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter också att man har blivit medlem i SYT-kassan inom en månad sedan man gick ut ur löntagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till löntagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har man blivit utesluten från kassan har man ingen rätt till löntagares efterskydd.

Löntagares efterskyddsdagpennings belopp

När dagpenningen fastställs beräknas först månadslön utgående från den stabiliserade lönen som ligger till grund för dagpenningen. Arbetspensionsavgiften avdras alltid från lönen. År 2020 är avdraget är 4,14 procent. Dagpenning räknas utgående från denna månadslön.

Dagpenningen omfattar grunddel, förtjänstdel, barnförhöjning och eventuell förhöjningsdel. År 2020 är grunddelen 33,66 € per dag. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider årsinkomsten 3 197,70 € är förtjänstdelen för överskridande del 20 %.

Barntillägg tillkommer dagpenningen. Man kan få barntillägg om man försörjer barn under 18 år. 2020 är barntillägget 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn.

Full dagpenning inklusive barntillägg kan högst motsvara 90 % av dagslönen som ligger till grund för dagpenningen. Inkomstdagpenningen motsvarar emellertid alltid minst grunddagpenning plus eventuellt barntillägg.

Inkomstdagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Ansöker du som löntagare efterskyddsdagpenning ska du skicka kopia på ditt arbetsavtal för lönearbetet, arbetsintyg, uppsägningsmeddelande samt löneintyg till kassan. I löneintyget ska framgå inkomsten som är underställd förskottsinnehållning under minst 26 veckor (eller 34 kalenderveckor ifall minst en vecka som omfattas av arbetsvillkoret har gjorts år 2013 eller tidigare) före arbetslösheten omedelbart innan man har blivit medlem i en företagarkassa. Löneintyget ska innehålla utredning om semesterpenning, semesterersättning, frånvaro utan lön, delavlönade sjukledigheter, uppsägningspenning och övriga ekonomiska förmåner. Blankett för löneintyg finns på webben på adressen www.tyj.fi (material – blanketter).

Ansöker du om efterskyddsdagpenning ska du skicka följande dokument till kassan:

Arbetsavtal, arbetsintyg och uppsägningsmeddelande

 • Löneintyg (för minst 26/34 veckor)
 • Ansökan om dagpenning (fr.o.m. datum man anmälde sig till arbets- och näringsbyrån)
 • Blankett för utredning av försäljningsvinst (fyll i punkterna 1, 2 och 3, datera och underteckna blanketten)
 • Intyg över årsarbetsinkomst i pensionsförsäkringen för perioden som företagare
 • Intyg över betalning av pensionsförsäkringspremier för perioden som företagare (FöPL-/LFöPL-försäkring)

Skicka din ansökan till kassan först när arbets- och näringsbyrån har gett sitt utlåtande om arbetslöshet. Kassan kan aldrig betala dagpenning utan arbetskraftspolitiskt utlåtande.

OBS! Blanketten för utredning av försäljningsvinst måste alltid ifyllas och returneras till arbetslöshetskassan, även om ägarandelen har varit 0 % och/eller ingenting har sålts.

Man kan räkna ut beloppet för den eventuella efterskyddsdagpenningen via följande länk: dagpenningskalkylator.