Inkomstdagpenningens betalningslängd

Dagpenning betalas efter en självrisktid på 5 vardagar för högst 400 dagar, fem vardagar per vecka. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.

Inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka och högst 400 arbetslöshetsdagar. Eftersom inkomstdagpenning betalas för 5 dagar per vecka, nås 400 dagargränsen tidigast på ett år och 4 månader.

OBS! I motsats till löntagare har företagare inte rätt till s.k. tilläggsdagar före pension. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas högst till dess man fyller 65 år.

Om maximitiden (300, 400 eller 500) dagar uppnås och arbetslösheten fortsätter kan du söka arbetsmarknadsstöd av samma storlek som grunddagpenning (33,66 €/dag) hos FPA.