Förutsättningar för dagpenning

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning för företagare förutsätter att du

 • har upphört med företagsverksamheten eller inte längre arbetar i företaget
 • anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
 • har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 15 månader
 • uppfyller arbetsvillkoret på 15 månader under tiden som medlem i kassan
 • är i åldern 17–64 år

Företagsverksamheten eller arbetet i företaget upphör

När en person bedriver företagsverksamhet som heltidssyssla betalas ingen inkomstrelaterad dagpenning. Rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan uppkomma om företagsverksamheten bevisligen har upphört eller om arbetet i företaget har upphört på det sätt som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållandet av dagpenning.

Arbetsvillkor för företagare

Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning från SYT-kassan, om du uppfyllde arbetsvillkoret när du blev arbetslös arbetssökande. Arbetsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i SYT-kassan i minst 15 månader  och samtidigt varit företagare och din pensionsförsäkringsinkomst åtminstone uppgått till den lagstadgade miniminivån. Den lagstadgade miniminivån är 13 076 euro (2020).

I arbetsvillkoret inräknas arbetsperioder som är minst fyra månader långa och arbetsvillkoret ska uppfyllas under de 48 månader som föregår arbetslösheten. Arbetsvillkoret för företagare ackumuleras inte för t.ex. perioder då företagaren får studiestöd, arbetslöshetsförmån, sjuk-, partiell sjuk- eller moderskapspenning.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

För att få inkomstdagpenning måste du genast när du har blivit arbetslös anmäla dig som arbetssökande till TE-byrån. Man kan inte anmäla sig retroaktivt.

TE-byrån ger sitt bindande utlåtande till SYT-kassan ifall de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstdagpenning uppfylls för din del. En förutsättnoing är t.ex. att du är tillgänglig på arbetsmarknaden. För att SYT-kassan ska kunna betala inkomstdagpenning måste TE-byråns utlåtande vara utfärdat utan hinder.

Som företagare kan man få dagpenning om man bevisligen lägger ned sin företagsverksamhet eller om sysselsättningen i företaget har upphört. Kassan är tvungen att tolka att arbetslösheten har börjat fr.o.m. datum då kassan fick arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder. Betalning av dagpenning börjar tidigast efter fem självriskdagar. Dagpenning betalas högst 400 dagar. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.

Lägger man ned sin företagsverksamhet efter att ha arbetat som företagare över 18 månader, måste kassan utreda ifall det föreligger ren försäljningsvinst efter det företagsverksamheten har lagts ned eller sålts. Ifall försäljningsvinst föreligger skjuts datum för dagpenningens start upp.

1) Företagsverksamheten betraktas ha lagts ned när

 • företaget har sålts;
 • företaget har försatts i konkurs;
 • företaget har försatts i likvidation;
 • bolagsmännen har avtalat om upplösning av bolaget (annan bolagstyp än aktiebolag)
 • den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört och företagaren har

a) sagt upp sin pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL);

b) lämnat anmälan till skattemyndigheterna om strykning av företaget i förskottuppbördsregistret och arbetsgivarregistret;

c) lämnat anmälan till skattemyndigheterna om strykning av företaget i momsregistret eller att företagsverksamheten har avbrutits.

Obs! Faktum att företaget finns kvar i handelsregistret har ingen betydelse när man överväger om företagsverksamheten har avslutats.

2) Arbetet i företaget har upphört

Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga permanent och väsentligen har blivit nedsatt. Då förutsätts att företagaren har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att hens ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts.

Företagare kan jämställas med löntagare ifall de arbetar på uppdragsbasis, d.v.s. verksamheten är inte riktad till den stora allmänheten. Man kan ha flera uppdragsgivare; vanligen utför företagaren arbetet själv, men får inte ha arbetsutrymmen som är separata från den egna bostaden.

Med löntagare jämställbara företagares uppdrag ska vara slutförda eller de återstående uppdragen får inte sysselsätta företagaren på heltid. Huruvida man betraktas som med löntagare jämställbar företagare konstateras alltid retroaktivt.

Företagsverksamhet som man p.g.a. naturförhållanden i medeltal sammanlagt kan idka högst 6 månader per år betraktas som säsongsbetonad. Hinder för verksamheten måste uttryckligen bero på naturförhållanden. Faktum att verksamheten p.g.a. naturförhållanden inte är lönsam hela året har ingen betydelse i sammanhanget.

3) Företagares familjemedlems sysselsättning har upphört

Man kan påvisa att företagares familjemedlems (= maka/make, barn eller förälder som bor i samma hushåll) arbete i företaget har upphört ifall:

 • arbetsförmågan permanent och väsentligen har försvagats eller det är fråga om säsongbetonad företagsverksamhet
 • familjemedlemmen permanent har sysselsatts på heltid högst 6 månader under en granskningsperiod på 2 år (=tillfällig sysselsättning)
 • sysselsättningen har berott på att praktik i samband med sysselsättningsfrämjande tjänster eller studier på eget initiativ har ordnats i en familjemedlems företag
 • produktionsinriktningen har avslutats
 • familjemedlemmen har permitterats
 • arbetet och lönebetalningen i företaget avbryts p.g.a. att arbetsplatsen har drabbats av brand eller exceptionell naturföreteelse och samtidigt har minst en utomstående arbetstagares arbete och lönebetalning avbrutits
 • förutsättningarna för idkande av företagsverksamheten har permanent försvagats.

Med avseende på företagares familjemedlemmar ska man komma ihåg att företagarens familjemedlemmar utgående från lagen om utkomstskydd för arbetslösa också betraktas som företagare ifall de är sysselsatta i familjeföretaget. Sådana familjemedlemmar ska vara medlemmar i en arbetslöshetskassa för företagare även om de förtjänar normal lön i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. De kan få dagpenning från en löntagarkassa bara ifall arbetet upphör inom de första 18 månaderna efter företagsverksamhetens början/datum när sysselsättningen i familjeföretaget började.

4) Företagsverksamheten blir bisyssla

Man kan påvisa att företagsverksamheten har blivit en bisyssla när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader. Till exempel deltidsarbete som ingår i arbetsvillkoret godkänns som arbete.

Vi rekommenderar att du kontaktar arbets- och näringsbyrån för att fråga vilka utredningar behövs! Arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning om arbetslöshetsskydd betjänar vardagar kl. 9–16.15, tfn  0295 020 701 och på adressen www.te-palvelut.fi.

Permittering

Som företagare kan man inte permittera sig själv p.g.a. brist på arbete, men man kan permittera en familjemedlem ifall företaget samtidigt också permitterar minst en utomstående arbetstagare.

Företagares familjemedlemmar kan permitteras bara ifall det är fråga om heltidspermittering och förutsatt att man inom en granskningsperiod på ett år p.g.a. ekonomiska och produktionsmässiga orsaker har permitterat eller sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem.

Heltidspermittering avser permittering som utan avbrott fortgår minst en hel kalendervecka (måndag–söndag). Permitteringen betraktas också som heltidspermittering ifall den fortgår från måndag till fredag och därpå följer ett veckoslut då personen i fråga normalt eller under ifråga varande vecka inte arbetar och arbetsgivaren inte betalar lön. Ifall man normalt också arbetar under veckoslut, och/eller ifall arbetsgivaren betalar lön även för veckosluten måste permitteringen fortgå från måndag till söndag för att kunna betraktas som heltidspermittering.

I situationerna som beskrivits ovan förutsätts också att företagarens familjemedlems ägarandel under de senaste två åren har varit under 15 % och att hen heller annars inte har motsvarande bestämmanderätt i företaget.