Företagares arbetsvillkor och arbetsvillkorets giltighet

Företagares arbetsvillkor

Företagares arbetsvillkor (= minimitid man måste vara medlem i kassan innan man får rätt till dagpenning) är minst 15 månader.

Blir man företagare efter att ha arbetat som löntagare har man vanligen också rätt till s.k. efterskydd. Det här betyder att man har rätt att få dagpenning i enlighet med sin löneinkomst före företagsverksamheten ifall företagsverksamheten läggs ned under efterskyddsperioden. När man blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess man har uppfyllt förtagares arbetsvillkor som medlem i SYT-kassan. Ifall man har övergått från en löntagarkassa till SYT-kassan senast 31.12.2013 och arbetsvillkoret har uppfyllts som löntagare, kan försäkrings- och arbetsvillkoret uppfyllas redan efter 12 månaders företagsverksamhet.

För att medlemstiden i SYT-kassan ska kunna räknas med i arbetsvillkoret ska företagsverksamheten enligt lag vara väsentlig till sin omfattning. Verksamheten är väsentlig till sin omfattning när arbetsinkomsten som ligger till grund för företagarens lagstadgade pensionsförsäkring (för FöPL-försäkrade den fastställda inkomsten) är minst 13 076 €  per år (2019 12 816 €,2018: 12 576 €, 2017: 12 564 €, 2016: 12 420 €, 2015: 12 326 €, 2014: 8 520 € per år). Man ska också ha betalat sina pensionsförsäkringspremier.

I arbetsvillkoret inräknas arbetsperioder som är minst fyra månader långa och arbetsvillkoret ska uppfyllas under de 48 månader som föregår arbetslösheten. Vänligen observera att du under tidsperioder då du får sjukdagpenning, delsjukdagpenning eller moderskaps-/föräldradagpenning inte tjänar in företagares arbetsvillkor. Arbetsvillkor tjänas inte heller in när man får hemvårdsstöd, arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsdagpenning, mm.

Arbetsvillkorets giltighet

Utan i lag fastställd godkännbar orsak kan man vara otillgänglig på arbetsmarknaden högst sex (6) månader utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning (= redan intjänade 400 dagar/återstående 400 dagar).

Man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden när man

  • är sysselsatt i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller har blivit sysselsatt genom företagsverksamhet eller eget arbete
  • deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster eller
  • är arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Man betraktas ha godkännbar orsak att vara otillgänglig på arbetsmarknaden på grund av

  • sjukdom/anstaltvård/rehabilitering
  • militärtjänstgöring/civiltjänstgöring
  • studier på heltid
  • stipendieperiod
  • barnafödsel/högst 3 år barnavård, eller
  • på grund av annan jämförbar orsak.