Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden?

Maximiperioden för betalning av dagpenning för sökande vars dagpenning börjar 1.1.2017 eller senare är i huvudsak 400 dagar, men beroende på sökandes ålder och arbetshistoria kan den undantagsvis också vara 300 eller 500 dagar. Dagpenning betalas för fem dagar per vecka.

Har du före dagpenningsperiodens början som 17-åring eller senare arbetat högst 3 år har du rätt att få dagpenning för 300 dagar.

Har du uppfyllt arbetsvillkoret och fyllt 58 år, och ifall du vid sådan tidpunkt har en arbetshistoria på fem år under de senaste 20 åren, har du rätt att få inkomstdagpenning för 500 dagar. När du uppfyller arbetsvillkoret ska du samtidigt också uppfylla förutsättningarna med avseende på ålder och arbetshistoria.

Har betalning av dagpenning börjat före 1.1.2017 betalas inkomstdagpenning fortfarande för högst 500 dagar.

Personer som får företagardagpenning har efter maximibetalningsperioden inte rätt till s.k. tilläggsdagar före ålderspensionen. Har man fått företagardagpenning för maximiperioden och arbetslösheten fortgår, kan man ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Till beloppet motsvarar arbetsmarknadsstödet grunddagpenningen (33,66 €/dag).

Får du löntagares efterskyddsdagpenning kan du ha rätt till tilläggsdagar.

Gör så här

När din rätt till dagpenning har utgått skickar kassan beslut i ärendet till dig. Skicka beslutet till arbets- och näringsbyrån som ger sitt utlåtande i ärendet till FPA. Ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Du kan använda din sista blankett för fortsatt ansökan för att gå ut ur SYT-kassan.

Har du inte nämnt att du vill gå ut ur kassan på din blankett för fortsatt ansökan kan du betala jämkad medlemsavgift och fortsätta att vara medlem i SYT-kassan (2020: 5 €/ per månad). Men tänk på att fortsatt medlemskap inte tjänar in nytt arbetsvillkor för dig.

Vill du inte fortsätta vara medlem i SYT kan du meddela oss på blanketten som kommer som bilaga till fakturan. På samma blankett kan du också lämna dina uppgifter för medlemsregistret, ifall du startar som företagare på nytt.

Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa. Som medlem i en företagarkassa kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor (26 veckor). Då lönar det sig inte för dig att fortsätta vara medlem i SYT. Mera information om löntagarkassor: www.tyj.fi.

Löntagares tilläggsdagar

Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar efter 500 dagar enligt följande:

Tilläggsdagar för personer födda åren 1955–1956
Om en person född åren 1955–1956 fyller 60 år innan maximitiden 500 dagar har uppnåtts kan inkomstrelaterad dagpenning betalas utöver dessa 500 dagar till utgången av den kalendermånad då personen fyller 65 år. En förutsättning är dessutom att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Tilläggsdagar för personer födda år 1957 eller senare
Om en person född 1957 eller senare fyller 61 år innan maximitiden 500 dagar har uppnåtts kan inkomstrelaterad dagpenning betalas utöver dessa 500 dagar till utgången av den kalendermånad då personen fyller 65 år. En förutsättning är dessutom att personen har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Möjlighet att gå i ålderspension vid 62 års ålder

En person född åren 1950–1957 kan enligt egen önskan gå i pension vid 62 års ålder utan förtidsminskning efter tilläggsdagarna. I detta fall gäller rätten till ålderspension för en arbetslös person som uppfyller alla nedan angivna villkor. Personen

  • är född åren 1950–1957
  • har fyllt 62 år
  • har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar under den månad som föregår pensioneringen för åtminstone en dag.