Hur fastställs företagares inkomstrelaterade dagpenning?

Företagares dagpenning fastställs utgående från den försäkringsnivå enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan 15 månader (2014: 18 månader) före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring eller högst motsvara det sammanlagda beloppet av årsinkomsterna i de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten.

När dagpenningen fastställs beaktas det månatliga medeltalet för arbetsinkomstnivåerna under 15 månader före arbetslösheten. För sådan tid kan man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa beakta höjning på högst 20 %. Har man höjt sin försäkringsnivå i kassan över 20 % ska man ha hållit sin höjda nivå 15 månader för att den 20 % överskridande delen också ska kunna beaktas som grund för dagpenningen.

Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan högre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med pensionsförsäkringsinkomsten. Är arbetsinkomsten man har uppgett till Företagarkassan lägre än den fastställda pensionsförsäkringsinkomsten betalas dagpenning i enlighet med nivån som uppgetts till Företagarkassan. Har pensionsförsäkringsinkomsten och/eller inkomsten man har uppgett till Företagarkassan varierat, betalas dagpenning i enlighet med arbetsinkomsternas månatliga medeltal under 15 månader före arbetslösheten.