Anvisning för ansökan om dagpenning och hur utfört arbete och lön påverkar dagpenning

Den arbetslösa har möjlighet att arbeta deltid, eller ta emot arbete under korta perioder utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning. Då betalas jämkad dagpenning ut. En anmälan till arbets- och näringsbyrån måste göras om att deltidsarbetet eller bisysslan inleds.

Jämkningsperiod

Sök jämkad arbetslöshetsdagpenning retroaktivt i perioder av en månad eller fyra sammanhängande kalenderveckor (måndag–söndag). Vilken av perioderna som används beror på lönebetalningsperioden.

Om du får lön en gång i månaden används kalendermånaden som jämkningsperiod. Om du får lön var fjärde vecka eller varannan vecka är ansöknings-, betalnings- och jämkningsperioderna fyra veckor (måndag–söndag).

En kortare jämkningsperiod än den normala, s.k. särskild jämkningsperiod, tillämpas om jämkningsperioden inkluderar t.ex. självrisk- eller karenstid för vilken du inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Kassan kan tillämpa en särskild jämkningsperiod vid deltidsarbete som varar över fyra veckor för bättre samordning av jämknings- och lönebetalningsperioderna. Den särskilda jämkningsperioden är kortare än fyra veckor eller en månad. Vid tillämpning av en särskild jämkningsperiod omräknas arbetsinkomsten till en månadsinkomst.

Arbetstidsgranskning

Du har inte rätt till jämkad dagpenning om din arbetstid under jämkningsperioden överskrider 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för heltidsanställda. Om du har flera anställningsförhållanden som omfattas av jämkning, sammanräknas deras arbetstider. Lämna alltid en kopia av arbetsavtalet till kassan. Arbetsavtalet ska ange avtalade arbetstimmar och vilket kollektivavtal som tillämpas.

300 euro som skyddat belopp

Om inkomsten av ditt arbete eller företagsverksamheten som utgör en bisyssla är högst 300 euro i månaden (279 € i fyra veckor) före förskottsinnehållning påverkas inte dagpenningens storlek. Om lönen är över 300 euro i månaden jämkas inkomsten och arbetslöshetsdagpenningen. Inkomsten före förskottsinnehållning och den utbetalda dagpenningen får dock sammanlagt inte överstiga den lön som ligger till grund för dagpenningen.

Inkomst som beaktas vid jämkning

Vid jämkning beaktas lönen under jämkningsperioden. Om en s.k. särskild jämkningsperiod tillämpas, omräknas periodens löneinkomst till en månadsinkomst. Denna månadsinkomst fås genom att man dividerar löneinkomsten med antalet dagar i perioden och multiplicerar dagslönen med 21,5.

Löneinkomsten fastställs alltid utifrån löneintygen, som ska motsvara jämkningsperioden. Utgångspunkten är att jämkningen ska beakta inkomster enligt betalningsprincipen. Om du t.ex. arbetade i november och en del av novemberlönen betalas först i december, ska jämkningen i november beakta lönedelen som betalas ut i november och den resterande delen beaktas  i december.

Kontrollera att timmarna i ansökan motsvarar arbetsgivarens löneintyg.

Löneintyget ska ange följande:

  • tidsperiod som lönen hänför sig till
  • inkomst före förskottsinnehållning
  • eventuell semestersättning och/eller semesterpenning
  • arbetsgivarens kontaktuppgifter (namn och telefonnummer)

Du kan skriva ut löneintygsblanketter från webbplatsen för Arbetslöshetskassornas samorganisation www.tyj.fi.

Storleken på jämkad dagpenning

Beloppet av jämkad arbetslöshetsdagpenning beräknas genom att den fulla dagpenningen minskas med 50 % av jämkningsperiodens inkomster som överstiger skyddsdelen. Den jämkade dagpenningen inklusive barnförhöjningar och den erhållna lönen under jämkningsperioden får inte sammanlagt överstiga den lön som ligger till grund för dagpenningen. Detta benämns 100 %-regeln. Om månadsbeloppet av arbetslöshetsförmånen blir mindre än 50 % av grunddagpenningen (16,20 € år 2019), betalas förmånen inte ut.

Jämkad dagpenning betalas för alla dagar under ansökningsperioden, även för arbetade dagar.