Hur socialförmånerna påverkar dagpenningen

Vissa förmåner förhindar betalning av arbetslöshetspenning, vissa avdras från dagpenningen och vissa påverkar inte alls dagpenningen som SYT-kassan betalar.

Meddela SYT-kassan om alla socialförmåner du har sökt. Underlåter du att meddela oss om förmåner blir vi tvungna att kräva återbetalning av arbetslöshetsdagpenning, och svikligt förfarande kan leda till att du utesluts ur kassan.

Följande förmåner påverkar inte utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning:

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • familjepensioner (s.k. änkepension)
 • vårdbidrag
 • menersättning
 • tilläggspension som du betalat själv
 • handikappbidrag
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • militärunderstöd
 • pension för förtroendevalda betald i form av engångsprestation
 • utkomststöd enligt lagen om utkomststöd
 • partiell ålderspension

Följande förmåner dras av från arbetslöshetsdagpenningen som bruttobelopp:

 • delinvalidpension
 • deltidspension
 • ålderspension som inte beviljats på grundval av hela anställningsår
 • tilläggspension som ordnats av arbetsgivare
 • avträdelsepension
 • ersättning för inkomstbortfall i enlighet med lagen om trafikförsäkring och invalidpension som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • del motsvarande tilläggsränta till livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • olycksfallspension som inte beviljats på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst (pension) enligt patientskadelagen
 • pension beviljad med stöd av 12 § 4 mom. i folkpensionslagen
 • förmån från en annan stat på grundval av arbetsoförmåga och
 • studiestöd i vissa fall

Stöd för hemvård

Hemvårdsstöd avdras alltid från din arbetslöshetsdagpenning. Enligt huvudregeln avdras också hemvårdstöd som betalas till maka/make från din arbetslöshetsförmån. Eventuellt kommuntillägg beaktas dock inte.

Hemvårdsstöd för barn som betalas till maka/make avdras inte från arbetslöshetsförmånen om din maka/make:

 • sköter barnet själv och samtidigt får moderskapspenning, särskild moderskapspenning eller föräldrapenning
 • sköter barnet själv och är på grund av barnskötsel inte berättigad till arbetslöshetsförmån
 • får arbetslöshetsförmån med avdrag för hemvårdstöd

Minskad socialförmån och maximiperiod för betalning av arbetslöshetsdagpenning

Arbetslöshetsdagpenning med avdrag av socialförmån betalas högst 400 dagar. Sänkt dagpenning påverkar 400 dagar-räknaren på samma sätt som full dagpenning som betalas till helt arbetslösa personer.

Följande förmåner förhindrar helt och hållet utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning:

 • sjukdagpenning/partiell sjukdagpenning
 • rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall
 • full invalidpension
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • ålderspension eller förtida ålderspension
 • lantbruksföretagares generationsväxlingspension och avträdelsestöd