Arbetsinkomstens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Om du är delvis sysselsatt betalas jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Detta innebär att hälften av den arbetsinkomst som överstiger skyddsdelen på 300 euro dras av från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen.

Betalningen av jämkad inkomstrelaterad dagpenning under perioder av deltidsarbete, heltidsarbetet under kortare tid än två veckor och under permittering förutsätter att arbete utförs under högst 80 procent av maximiarbetstiden i branschen. Om du är permitterad granskas arbetstiden per kalendervecka. Om du arbetar deltid eller har heltidsarbete under högst två veckor granskas arbetstiden antingen med fyra kalenderveckors eller en månads intervall.

Betalning av jämkad dagpenning när företagsverksamhet bedrivs kräver att arbets- och näringsbyrån har fastställt att företagsverksamheten är en bisyssla.

Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas vid heltidsarbete som varar i över två veckor. Då betalas full inkomstrelaterad dagpenning för arbetslöshetsdagar under betalningsperioden om det inte finns andra hinder för utbetalningen.

Beloppet på jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Vid betalningen av jämkad inkomstrelaterad dagpenning avdras 50 procent av den arbetsinkomst som har intjänats under jämkningsperioden och som överstiger skyddsdelen från den fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Jämkningsperiodens längd är en månad eller fyra veckor.

Om jämkningsperiodens längd är en månad så är storleken på skyddsdelen 300 euro. Om jämkningsperiodens längd är fyra veckor så är storleken på skyddsdelen 279 euro.

Jämkningsperioden är en månad: Full dagpenning – (0,5 x

[lönen-300] /21,5) = dagpenningen för 1 dag.

Jämkningsperioden är fyra veckor: Full dagpenning – (0,5 x [lönen-279] /20) = dagpenningen för 1 dag.

Exempel på arbetsinkomstens inverkan under en jämkningsperiod på en månad:
Sökandens fulla inkomstrelaterade dagpenning är 70 euro/dag. Person arbetar en vecka och får 730 euro i lön. Från lönen avdras skyddsdelen på 300 euro. Av den återstående lönedelen (430 euro) påverkar hälften (215 euro) den inkomstrelaterade dagpenningen negativt. 215 euro fördelas över arbetsdagarna under jämkningsperioden (21,5). Detta belopp (10 euro) dras av från sökandens inkomstrelaterade dagpenning. Alltså betalas 60 euro/dag i inkomstrelaterad dagpenning.

Jämkad inkomstrelaterad dagpenning betalas för varje dag (5 dagar/kalendervecka) under jämkningsperioden om det inte finns andra hinder för utbetalningen.

Sammalagt kan den jämkade dagpenningen och lönen för arbete uppgå till högst 100 procent av den lön som utgör grund för dagpenningen.

Inkomst som beaktas

De förvärvsinkomster från arbete som beaktas vid jämkning är

 • grundlön som betalas för arbete med tillhörande tillägg och ersättningar
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning till den del de inte periodiseras
 • semesterlön på basis av deltidsarbete
 • lön under uppsägningstid till den del som personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte avvisas på grund av rätt till lön under uppsägningstiden
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • försäkringspremie för sparlivförsäkring betalad av arbetsgivaren
 • försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring betalad av arbetsgivaren, till den del den är skattepliktig
 • penningersättning som har sparats i och lyfts ur arbetstidsbanken
 • stipendier som arbetsgivaren betalar till den del de är skattepliktiga
 • ersättning på basis av immaterialrättigheter, t.ex. royalty, ersättning för användning, upphovsrätt och uppfinning i arbetsförhållande
 • arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • utbetalt arvode
 • arvode som jämställs med lön
 • den del av lönen enligt lönegarantin som, om den betalades av arbetsgivaren, skulle vara sådan förvärvsinkomst som jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet med undantag av ren inkomst från skogsbruk räknat enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk
 • förvärvsinkomstdelen av dividendintäkter
 • förvärvsinkomstdelen av förtäckt dividend
 • övriga förvärvsinkomster jämställda med de ovan angivna.

Inkomster som inte beaktas vid jämkning är

 • ekonomisk förmån som betalas av arbetsgivaren och som periodiseras
 • semesterersättning för arbete som pågår i mer än 2 veckor
 • semesterlön på basis av heltidsarbete
 • sedvanlig skattefri natura- och personalförmån
 • försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • penninggåva
 • skattefri del av stipendier och understöd
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa
 • inkomst från personalfond
 • vinstutdelningsposter
 • den del av lönen enligt lönegarantin som, om den betalades av arbetsgivaren, inte skulle vara sådan inkomst som jämkas
 • aktieemission baserad på anställning
 • aktieoption
 • kapitalinkomstdelen av dividendintäkter
 • kapitalinkomstdelen av förtäckt dividend
 • arvode för förtroendeuppdrag
 • dagar med väderhinder på grund av köld inom byggnads- och skogsbranscherna – för dessa dagar betalas full arbetslöshetsdagpenning
 • övriga inkomster jämställda med de ovan angivna.