Anmälningsskyldighet

I enlighet med kapitel 11 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är den som ansöker om arbetslöshetsförmån eller får arbetslöshetsförmån skyldig att omedelbart underrätta parten som betalar förmånen om angelägenheter som eventuellt kan påverka beviljande av förmånen eller förmånens belopp. Sådana angelägenheter är t.ex. ansökan eller beviljande av andra socialförmåner samt förtjänst från eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla. Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till administrativa och straffrättsliga följder.

Administrativa följder fastställs i 4 § i lagen om arbetslöshetskassor.  I enlighet med nämnda lagrum kan arbetslöshetskassan styrelse efter att ha hört medlemmen utfärda anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som svikligt har gett felaktiga uppgifter eller hemlighållit angelägenheter som påverkar beviljandet av dagpenning eller dagpenningens belopp.

Försummelse av anmälningsskyldighet kan också leda till undersökningsbegäran och straffrättsliga följder beroende på om beteendet har varit uppsåtligt eller inte. Betraktas beteendet som uppsåtligt är kassan vanligen tvingad att göra undersökningsbegäran till polisen i ärendet.