Deltidsarbete eller bisyssla under arbetslöshet

Medan du är arbetslös kan du arbeta och samtidigt få jämkad dagpenning från SYT-kassan. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning om du tar emot ett deltidsarbete eller ett heltidsarbete som fortgår högst två veckor.

Du kan också få jämkad dagpenning om du har inkomster från företagsverksamhet som bisyssla eller eget arbete. För att kunna få jämkad dagpenning måste du ha anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Jämkad dagpenning betalas om du har blivit delvis sysselsatt. Det här betyder att man från din inkomstdagpenning avdrar hälften av den arbetsinkomst som överskrider den månatliga skyddsdelen på 300 euro.

För att kunna få jämkad dagpenning under deltidsarbete, heltidsarbete som fortgår under två veckor eller permittering ska man dessutom arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Arbetar du på deltid eller högst två veckor på heltid, utvärderas arbetet i perioder på fyra kalenderveckor eller en månad.

Jämkad dagpenning under företagsverksamhet förutsätter att arbets- och näringsbyrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla.

Ingen inkomstdagpenning betalas för heltidsarbete som fortgår över två veckor. Då betalas full inkomstdagpenning under betalningsperiodens arbetslöshetsdagar, ifall andra förhinder för betalning inte föreligger.

Meddela arbets- och näringsbyrån när ditt lönearbete börjar. Uppge dina arbetstimmar i enlighet med anvisningarna på dagpenningsansökan. Bifoga löneuppgifter för sökperioden: antingen lönekalkyl eller separat av arbetsgivaren bekräftat intyg över bruttolön och betalad semesterersättning.

Jämkningsperioden är fyra kalenderveckor eller en månad. Betalar arbetsgivaren månadslön ska du i fortsättningen ansöka om dagpenning per månad. Betalas lön för en period på två veckor ska du fylla i din dagpenningsansökan i perioder om fyra veckor och bifoga löneuppgifter.

100 procent regeln påverkar också den jämkade dagpenningens belopp. Lön som betalas för arbetet plus jämkad dagpenning kan sammanlagt vara högst 100 % av lönen som ligger till grund för dagpenningen. Ju mindre den jämkade dagpennigen är eller ifall ingen dagpenning betalas för ansökningsperioden t.ex. på grund av heltidsarbete, desto mera sparar man betalningsdagar som kan användas senare.

Exempel på hur arbetsinkomsten påverkar dagpenningen under en jämkningsperiod på en månad:

Sökandes fulla inkomstdagpenning är 70 €/dag. Sökande arbetar en vecka och får 730 € i lön. Från lönen avdras skyddsdelen 300 €.  Den resterande lönen (hälften av 430 € = 215 €) minskar beloppet för inkomstdagpenning. 215 € delas med antalet arbetsdagar (21,5) under jämkningsperioden. Summan (10 €) avdras för sökandes inkomstdagpenning. Inkomstdagpenning betalas alltså 60 € per dag.

Jämkad inkomstdagpenning betalas för samtliga dagar som ingår i jämkningsperioden (5 dagar/kalendervecka), ifall andra förhinder för betalning inte föreligger. Summan av dagpenning och arbetsinkomst kan högst motsvara lönen som ligger till grund för dagpenningen. Arbetsinkomst beaktas emellertid inte i summan ifall den ligger under skyddsdelen.

Är beloppet som skulle betalas i arbetslöshetsförmån per månad under 50 % av grunddagpenningen (2019: 16,20 €), betalas ingen förmån.

Om du börjar arbeta på heltid

Medlemmar som får arbetslöshetsdagpenning kan arbeta på heltid utan att förlora sin rätt till arbetsdaglöshetsdagpenning. Då är det bra att utreda ifall man bör övergå från SYT-kassan till en löntagarkassa.

Fortgår heltidsarbetet över två veckor betalas inte dagpenning för den tid man arbetar. Man ska meddela arbets- och näringsbyrån om anställningsförhållandets början och anmäla sig som arbetssökande på nytt när lönearbetet slutar.

Är heltidsarbetet permanent eller ett längre vikariat kan det vara aktuellt att övergå från SYT-kassan till en löntagarkassa.

Efterskydd

När man övergår från företagarkassan till en löntagarkassa får man också rätt till efterskydd.

Efterskyddsperioden börjar fr.o.m. datum för kassabyte och fortgår i praktiken till dess man har uppfyllt löntagares arbetsvillkor (26 veckor). Skulle lönearbetet sluta innan man har uppfyllt sin medlemskapstid i löntagarkassan och ny rätt till dagpenning har tjänats in, kan löntagarkassan betala dagpenning i enlighet med efterskyddet.

Man ska skicka ansökan om dagpenning till kassan som man är medlem i.

Dagpenning betalas i enlighet med bestämmelserna för företagare. Den betalande kassan begär behövliga uppgifter från SYT-kassan.