Återbäring

Dagpenning som har betalats på felaktig grund i enlighet med lagen om utkomststöd för arbetslösa måste återbäras. Omständigheter som kräver återbäring uppstår om arbetslöshetsförmån har betalats utan grund, d.v.s. mottagaren har inte alls varit berättigad till förmånen eller förmånens belopp har varit för högt.

De vanligaste orsakerna till missförstånd i SYT-kassan har varit att man t.ex. har underlåtit att uppge löneinkomster och erhållna socialförmåner.

Har SYT-kassan betalat ogrundad förmån eller för hög förmån, måste den överbetalade förmånen återbäras oberoende varför överbetalning har skett.

Åtgärder vid överbetalning

Personer som har fått för hög förmån hörs skriftligen i samband med återbäringen, och har då möjlighet att utreda

  • om dagpenning har betalats utan grund
  • vilket belopp har betalats utan grund
  • är återbäringen skälig

Efter hörandet behandlas ärendet så snart som möjligt i SYT-kassan. Personen som har fått för hög förmån får nya överklagbara beslut för tidsperioden i fråga och beloppet som har betalats utan grund kvitteras antingen i kommande arbetslöshetsförmåner eller personen i fråga får bankgiro för betalning.

Anmälningsskyldighet

I enlighet med kapitel 11 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är den som ansöker om arbetslöshetsförmån eller får arbetslöshetsförmån skyldig att omedelbart underrätta parten som betalar förmånen om angelägenheter som eventuellt kan påverka beviljande av förmånen eller förmånens belopp. Sådana angelägenheter är t.ex. ansökan eller beviljande av andra socialförmåner samt förtjänst från eget arbete eller företagsverksamhet som bisyssla. Försummelse med avseende på anmälningsskyldighet kan förutom till eventuell återbäring leda till administrativa och straffrättsliga följder.

Administrativa följder fastställs i 4 § i lagen om arbetslöshetskassor.  I enlighet med nämnda lagrum kan arbetslöshetskassan styrelse efter att ha hört medlemmen utfärda anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som svikligt har gett felaktiga uppgifter eller hemlighållit angelägenheter som påverkar beviljandet av dagpenning eller dagpenningens belopp.

Försummelse av anmälningsskyldighet kan också leda till undersökningsbegäran och straffrättsliga följder beroende på om beteendet har varit uppsåtligt eller inte. Betraktas beteendet som uppsåtligt är kassan vanligen tvingad att göra undersökningsbegäran till polisen i ärendet.