Arbetslöshetsskyddet i Finland

Under arbetslöshet tryggas utkomsten antingen genom arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning. Folkpensionsanstalten betalar grundtryggheten, dvs. grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Har man försäkrat sig i en arbetslöshetskassa betalas inkomstdagpenning.

Enligt huvudregeln försäkrar löntagarkassorna löntagare och företagarkassorna företagare. Man kan inte samtidigt vara medlem i två kassor. Det lönar sig alltid att välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Arbetar man som företagare och löntagare kan man välja i vilken kassa man vill vara medlem. Då tjänar bara en av sysselsättningarna in rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbetar man som företagare på heltid kan man vara medlem i en löntagarkassa bara under efterskyddstiden, dvs. 18 månader räknat från datum då man inledde sin verksamhet som företagare. Om man som ny företagare blir medlem i SYT-kassan inom tre månader räknat från datum då man inledde sin verksamhet som företagare fortgår utkomstskyddet utan avbrott. Läs vidare under rubriken Från löntagare till företagare.

Inom arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i ett företag där man själv, man själv tillsammans med familjen eller familjen äger en i lag fastställd andel. Personer som förvärvsarbetar utan att inneha arbets- eller ämbetsförhållande (t.ex. frilansare och s.k. lättföretagare som arbetar via faktureringsbolag) betraktas också som företagare. Inom arbetslöshetsskyddet betraktas förutom FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare under vissa förutsättningar också ArPL-försäkrade delägare och företagares familjemedlemmar som arbetar i företaget som företagare. Men faktum att du äger ett företag eller en del av ett företag betyder inte att du betraktas som företagare.

Testa om du betraktas som företagare inom arbetslöshetsskyddet.

Som företagare omfattas man av arbetslöshetsskyddet när man när man är sysselsatt i den mån att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL-, LFöPL-försäkrad företagare eller ArPL-försäkrad företagares familjemedlem/delägare i företaget) är minst 13 076 euro per år.

Arbetslöshetsskyddet regleras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som utfärdades 2002. Lagen omfattar bestämmelser om att trygga i Finland bosatta arbetslösa arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden i och med att de ekonomiska förlusterna som arbetslösheten orsakar ersätts i form av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utveckling och beredning av lagstiftningen som berör arbetslöshetsskyddet.

Som kassamedlem får man inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem vardagar per vecka. Från och med 1.1.2017 är maximibetalningstiden i huvudsak 400 arbetslöshetsdagar. Självrisktiden är fem vardagar. För arbetslösa personer vars arbetshistoria är under 3 år är maximitiden 300 dagar. Personer som har uppfyllt arbetsvillkoret, fyllt 58 år och under de senaste 20 åren arbetat minst fem år kan fortsättningsvis få inkomstdagpenning 500 dagar.

I motsats till löntagare har företagare ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut.

Inkomstdagpenningen omfattar grunddel plus inkomstdel som baserar sig på företagarens arbetsinkomst eller försäkringsnivå. Från och med 1.1.2019 är grunddelen 32,40 euro.

Dagpenning betalas inklusive förhöjning till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 euro för tre eller flera barn per dag. Företagare kan dessutom få förhöjd inkomstdagpenning högst 200 dagar t.ex. för arbetskraftspolitisk utbildning eller studier på eget initiativ.

FPA:s arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning utgör ca 723,69 € per månad. Dagpenningen baserar sig på inkomstnivån eller försäkringsnivån före arbetslösheten. Medlemskap i SYT lönar sig redan på miniminivå (årsarbetsinkomst 13 076 €). På miniminivån är dagpenningen 164,69 €/månad högre än arbetslöshetsersättningen som FPA betalar. Dessutom tjänar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen utgångsvis in 1,5 % i pension för personer under den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass. FPA:s arbetslöshetsförmåner tjänar inte in någon pension. Mera information om hur pension intjänas finns på Tyoelake.fi.

För att vara berättigad till arbetslöshetsförmåner måste sökande ha anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Sökande måste förnya sin arbetssökning regelbundet i enlighet med arbetslöshetsmyndigheternas bestämmelser.

Inkomstdagpenning betalas inte under företagsverksamhet på heltid. Har företagsverksamheten varit huvudsyssla kan rätt till inkomstdagpenning uppstå när företagsverksamheten bevisligen har lagts ned eller när arbetet i företaget har avslutats i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetsskyddet har inte som syfte att stöda olönsam företagsverksamhet eller att förvränga marknaden. Läs vidare under rubriken Om du blir arbetslös.

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassamedlemmar som har varit försäkrade minst 15 föregående månader och som under sin tid som försäkrade har uppfyllt företagares arbetsvillkor har rätt att få inkomstdagpenning.

Du kan få dagpenning om din företagsverksamhet helt har avslutats eller din egen sysselsättning i företaget har upphört. För att få dagpenning måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån, där man utreder ifall din företagsverksamhet eller din sysselsättning har upphört.

Som företagare uppfyller man arbetsvillkoret när man i första hand inom de senaste 48 månaderna (granskningsperioden) har arbetat som företagare sammanlagt 15 månader. För att tjäna in arbetsvillkoret krävs år 2019 en fastställd lagstadgad pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) på minst 13 076 €. I arbetsvillkoret tillgodoses arbetsperioder som har fortgått minst fyra månader; var och en arbetsperiod beaktas i företagares arbetsvillkor endast en gång.

Granskningsperioden kan förlängas så att man beaktar tidsperioder då personen i fråga har varit förhindrad att vara tillgänglig på arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, militärtjänst, civiltjänst, heltidsstudier, barnafödsel, vård av barn under tre år, stipendieperiod eller övriga jämförbara och godkännbara orsaker, eller ifall personen i fråga har arbetat medan hen har fått delsjukdagpenning eller deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap.

Genomgång av balansräkning och periodisering av försäljningsvinst

Man är inte berättigad till inkomstdagpenning för tidsperioder över vilka företagsegendomens försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamheten periodiseras. Försäljningsvinst från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar betraktas stå i samband med företagets nedläggning också ifall försäljningsvinsten har erhållits inom en period på sex månader före företagets nedläggning. Försäljningsvinsten delas mellan innehavarna i förhållande till respektive ägarandelar och periodiseringen görs separat för var och en innehavare.

Försäljningsvinst kan uppkomma t.ex. på grund av försäljning av aktieinnehav, bolagsandel, verksamhet eller företagsegendom. Man ska också beakta att försäljningsvinst kan föreligga som följd av att företagsegendom inte har sålts eller företagsegendom har tagits i eget bruk. Ibland kan försäljningsvinst finnas även om företaget inte har haft någon försäljningsinkomst. Å andra sidan kan företagsegendom ha sålts, men ingen periodiserbar försäljningsvinst föreligger. Det här kan ske ifall företagets skulder vid tidpunkten för nedläggning inkl. till betalning förfallna räntor är högre än försäljningsvinsten.

Försäljningsvinst periodiseras inte i följande fall:

  • Företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader.
  • Slutsumman i balansräkningen för företagets senaste räkenskapsperiod minus företagsverksamhetens skulder är högst 20 000 euro.
  • Företagsverksamheten har lagts ned på grund av konkurs.
  • Sökanden har arbetat i företaget som ArPL-försäkrad familjemedlem och har ingen ägarandel i företaget.

Försäljningsvinsten periodiseras i enlighet med arbetsinkomsten som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Företagsegendomens försäljningsvinst periodiseras över högst 24 månader. Periodiseringen skjuter upp tidpunkten från och med vilken betalning av dagpenning för maximiperioden (300, 400 eller 500 dagar) börjar. Läs vidare om periodisering av försäljningsvinst.

Arbetslöshetsskyddet har som syfte att ersätta inkomstförlust som förorsakats av arbetslöshet. Får du som arbetslös andra socialförmåner kan dessa påverka din inkomstdagpenning. Vissa förmåner utgör hinder för betalning av inkomstdagpenning, vissa minskar fulltaligt inkomstdagpenningens belopp och vissa påverkar inte alls förmånerna som kassan betalar.

Förmåner som utgör hinder för betalning av inkomstdagpenning är bl.a. många pensioner, sjukdagpenning och delsjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldradagpenning och rehabiliteringsstöd.

Förmåner som minskar inkomstdagpenningens belopp omfattar bl.a. delinvalidpension och pensioner i enlighet med lagen om statens pensioner som betalas på grund av pensionsålder som är lägre än normalt.

Stöd för hemvård av barn under tre år är en förmån som minskar inkomstdagpenningens belopp och den beaktas på familjenivå. Det här betyder att också hemvårdsstöd som beviljats maka/make avdras från inkomstdagpenningen ifall makan/maken själv inte sköter barnet och på grund av detta är frånvarande från arbetsmarknaden. Läs mera om hur socialförmånerna påverkar arbetslöshetsdagpenningen.

Lagar och förordningar som styr arbetslöshetsskyddet

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021290
Statsrådets förordning om verkställighet av
lagen om arbetslöshetskassor
http://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2002/20021330
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010272
Lagen om offentlig arbetskrafts- och
förtagsservice
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120916
Förvaltningslagen http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434
Lagen om arbetslöshetskassor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1984/19840603
Arbets- och näringsministeriets anvisning
till arbets-och näringsbyråerna:
Arbetslöshetsskyddets arbetskraftspolitiska förutsättningar
https://www.finlex.fi/data/normit/42905/2390_fi_ministerion_ohje_TE-toimiston_tehtavista_tyottomyysturvajarjestelman_toimeenpanossa.pdf

 

Länkarna leder till webbplatsen www.finlex.fi och öppnas i en ny ruta.