SYT-kassan – Arbetslöshetsskydd för företagare sedan 1995

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) startade sin verksamhet för 25 år sedan år 1995, när lagstiftningen gjorde det möjligt att grunda en arbetslöshetskassa för företagare.

SYT-kassan är ett samfund vars verksamhet baserar sig på ömsesidigt ansvar. Kassan har som syfte att betala inkomstskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inkomststöd i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, samt att betala övriga förmåner till sina medlemmar i enlighet med gällande lagstiftning i den mån dessa omfattas av kassans verksamhetsområde.

Kassamedlemmarna förvaltar SYT-kassan. Kassastämman som är öppen för alla medlemmar är det högsta beslutande organet i SYT. Kassans styrelse ansvarar för att kassans ärenden sköts i enlighet med gällande lagstiftning, kassans stadgar och kassastämmans beslut.

SYT-kassan är avsedd för företagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare, oavsett bransch och företagsform. SYT-kassan har f.n. över 30 000 medlemmar. SYT-kassan är en ideellt oberoende företagarkassa vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Som företagare lönar det sig att vara medlem i Finlands största företagarkassa, eftersom man kan förlora en del av företagets omsättning p.g.a. av orsaker som man inte själv kan påverka, t.ex. om konkurrenssituationen förändras. Olyckshändelse, sjukdom eller andra livsförändringar kan äventyra företagarens utkomst. Som företagare kan man också frivilligt ge upp sin företagsverksamhet.

Företagares inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd baserar sig på frivillig arbetslöshetsförsäkring. När man har lagt ned sin företagsverksamhet kan man i lugn och ro överväga vad man vill göra i fortsättningen.

Läs mera

Broschyr 2020

SYT_broschyr 2020

Stadgarna

2020_stadgar