Arbetslöshetsskyddet i Finland

Under arbetslöshet tryggas utkomsten i form av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning.

Folkpensionsanstalten sköter betalning av grundutkomst, d.v.s. grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.  För personer som är försäkrade i en arbetslöshetskassa betalas arbetslöshetspenningen i form av inkomstdagpenning.

Arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen som FPA betalar är i genomsnitt 723,69 euro per månad. Inkomstdagpenningens belopp beror på inkomstnivå/försäkringsnivå före arbetslösheten.

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning tjänar in 1,5 % i pension för personer under 63 år. Arbetslöshetsförmåner som FPA betalar tjänar inte in någon pension.

Betalning av arbetslöshetsförmån förutsätter att sökanden har registrerat sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Sökanden ska förnya sin arbetssökning regelbundet i enlighet med arbetslöshetsmyndighetens föreskrifter.

Arbetslöshetsskyddet regleras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trädde i kraft 2002. Lagen omfattar bestämmelser med avseende på att trygga förbättrade ekonomiska förutsättningar för arbetssökning och tillgång till arbetsmarknaden för arbetslösa arbetssökande som är bosatta i Finland, och tryggar ersättning av ekonomisk förlust orsakad av arbetslösheten i form av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Kassamedlemmar får inkomstrelaterad dagpenning

Löntagarna är vanligtvis försäkrade i löntagarkassor och företagarna i företagarkassor. Man kan inte samtidigt vara medlem i två kassor.

Man ska alltid välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Arbetar man som företagare och som löntagare kan man välja i vilken kassa man vill vara medlem. Då tjänar bara det valda arbetet in rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem vardagar per vecka. Maximiperioden för ersättning är 400 arbetslöshetsdagar. Självrisktiden är fem vardagar. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.

I motsats till löntagare har företagare inte rätt till tilläggsdagar efter maximiperioden.

Inkomstdagpenningen omfattar grunddagpenning och förtjänstdel som grundar sig på företagarens årsarbetsinkomst/försäkringsnivå. Från och med 1.1.2020 är grunddelen 33,66 €.

Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn per dag. Företagare kan dessutom få förhöjd förtjänstdel under högst 200 dagar under tid de t.ex. deltar i arbetskraftspolitisk utbildning eller studier på eget initiativ.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utveckling och beredning av lagstiftningen som berör arbetslöshetsskyddet.

Läs mera

Broschyr 2020

SYT_broschyr 2020