Rörlighetsbidraget utvidgas

Riksdagen har godkänt de av regeringen föreslagna lagändringarna i arbetslöshetsskyddet med avseende på rörlighetsbidrag och företagsverksamhet. Från och med början av år 2018 kan rörlighetsbidrag betalas också vid deltidsarbete under 18 timmar per vecka samt för utbildning som har skett före arbetsförhållandets början. I fortsättningen utvärderas för arbetslösa personers del företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla först 4 månader efter det företagsverksamheten har börjat.

Rörlighetsbidraget har som syfte att uppmuntra arbetslösa personer att ta emot arbete som medför långa arbetsresor, dvs. ersätta kostnader för arbetsresor och flyttning. Till sitt belopp motsvarar rörlighetsbidraget grunddagpenningen (32,40 euro/dag år 2018). Rörlighetsbidrag betalas högst för fem dagar per vecka.

Från och med början av 2018 utvidgas rörlighetsbidraget så att bidrag kan – förutsatt att alla övriga förutsättningar uppfylls – beviljas också på grund av utbildning som hänför sig till det kommande arbetet. I lagen beaktas framöver situationer där en arbetslös person inleder arbetsrelaterad utbildning, eller på grund av deltagande i sådan utbildning flyttar innan hens egentliga arbetsförhållande börjar. Rörlighetsbidrag kan i första hand betalas på grund av utbildning och därefter på grund av arbetsförhållande.

Från och med årets början kan man också få rörlighetsbidrag för deltidsarbete där arbetstiden är under 18 timmar per vecka. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsbidrag enligt arbetsdagar. Man kan inte få rörlighetsbidrag för tidsperioder som överskrider maximilängden, även om förmånen skulle betalas endast för enskilda dagar.

För personer med familj stiger rörlighetsbidragets nivå från och med början av nästa år, eftersom förmånen från och med början av 2018 kan omfatta barnförhöjning enligt samma princip som inkomstdagpenningen. Alla kan också från och med början av nästa år ha rätt att få en förhöjningsdel till rörlighetbidraget, ifall arbetsplatsen eller orten där den arbetsrelaterade utbildningen ordnas ligger över 200 kilometer från bostadsorten eller bostadsorten före flyttning. Förhöjningsdelen som beviljas enligt arbetsresans längd är 4,74 euro per dag (2017 nivå).

Från och med början av 2018 kan man också ansöka om rörlighetsbidrag efter det utbildningen eller arbetsförhållandet redan har inletts, vilket gör det lättare för dem som ansöker om rörlighetsbidrag. Hittills kan man varit tvungen att ansöka om rörlighetbidrag innan arbetsförhållandet har börjat. I fortsättningen gäller för ansökan om rörlighetsbidrag samma 3 månaders tidsfrist som för inkomstdagpenningen.

Det nya arbetets längd minst             Rörlighetsbidragets maximilängd
2 månader                                                30 dagar
3 månader                                                45 dagar
4 månader                                                60 dagar

Förutsättningar för beviljande av rörlighetsbidrag: https://syt.fi/sv/rorlighetsbidrag/

 

Utkomstdagpenning under de första månaderna som företagare

När man Inleder sin företagsverksamhet som arbetslös utvärderas från och med början av 2018 företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom den första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har inletts. Som arbetslös kan man sålunda i fortsättningen få inkomstdagpenning minst fyra månader efter det företagsverksamheten har börjat. Inkomsterna från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp i enlighet med reglerna för jämkning. Betraktas företagsverksamheten efter fyra månader som bisyssla kan inkomstdagpenning fortsättningsvis betalas. Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla utgår rätten till inkomstdagpenning.

Alla ovannämnda lagändringar träder i kraft 1.1.2018.