Rörlighetsbidraget från och med 1.1.2018

Rörlighetsbidraget ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Från och med 1.1.2018 kan rörlighetsbidrag också betalas på grund av utbildning som står i samband med anställningen.

Du kan få rörlighetsbidrag om du tar emot arbete i ett anställningsförhållande eller ett deltidsarbete som fortgår minst 2 månader, och din dagliga arbetsresa är över 3 timmar (2 timmar vid deltidsarbete). Bidrag betalas bara för faktiska arbetsdagar.

Arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden inom branschen. Är maximiarbetstiden 37,5 timmar per vecka betraktas arbetet som deltidsarbete om arbetstiden är 30 veckotimmar. Man kan också få rörlighetsbidrag för utbildning som står i samband med arbetet, ifall utbildningen avser ett arbete som fortgår minst två månader. Sådan utbildning ska vara ordnad av arbetsgivaren eller arbetsgivaren kan alternativt ha köpt utbildningen av en utomstående part.

Rörlighetsbidrag kan betalas under förutsättning att

  • du är berättigad till arbetslöshetsförmån precis innan arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar
  • din arbetsresa eller din resa till den arbetsrelaterade utbildningen är över tre timmar per dag vid heldagsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • arbetsförhållandet fortgår minst två månader

Som arbetsresa eller resa till ort där utbildningen ordnas beräknas restiden från hemorten till arbetsplatsen när man använder allmänna trafikleder. Eventuell omstigning från ett färdmedel till ett annat inklusive väntetider beaktas i restiden. Restiden beräknas utgående från snabbaste tillgängliga färdmedel. Har du tillgång till bil, beräknas arbetsresans längd utgående från bilresans kilometerantal.

Du kan också flytta närmare arbetsplatsen och få rörlighetsbidrag, ifall förutsättningarna med avseende på arbetsresans längd uppfylls utgående från din faktiska bostadsort före flyttningen.

Rörlighetsbidrag betalas från och med arbetsförhållandets eller utbildningens början enligt följande:

  • Arbetet fortgår minst 2 månader –> Bidrag betalas för 30 dagar
  • Arbetet fortgår minst 3 månader –> Bidrag betalas för 45 dagar
  • Arbetet fortgår minst 4 månader –> Bidrag betalas för 60 dagar

I rörlighetsbidrag betalas ett belopp som motsvarar grunddagpenningen (33,66 €) per dag. Rörlighetsbidraget omfattar också barnförhöjning när man försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 euro för ett barn, 7,674 euro för två barn och 10,00 euro för tre eller flera barn. Ligger arbetsplatsen eller orten där utbildningen sker minst 200 km från bostadsorten betalas förhöjt rörlighetsbidrag (förhöjningsdelen är 4,79 euro).

Vid heltidsarbete eller arbetsrelaterad utbildning betalas rörlighetsbidrag fem dagar per vecka. Vid deltidsarbete betalas bidrag däremot endast för faktiska arbetsdagar. Rörlighetsbidragets betalningsperiod är fast, dvs. bidragsperioden kan inte förlängas, även om bidrag skulle betalas bara för enskilda dagar eller bidragsperioden skulle omfatta tidsperioder för vilka inget bidrag skulle betalas.

Från och med 1.1.2018 behöver man inte längre ansöka om rörlighetsbidrag i förväg. Liksom arbetslöshetsdagpenning kan rörlighetsbidrag ansökas inom en frist på tre månader.

Tror du att du kunde vara berättigad till rörlighetsbidrag ska du kontakta kassan.

Rörlighetsbidragets belopp är ca 723 euro per månad och det är fråga om förskottsinnehållbar inkomst. Rörlighetsbidrag betalas retroaktivt enligt betalningsperioder. Rörlighetsbidrag ska ansökas på en särskild blankett, som finns här: Liikkuvuusavustushakemus (blankett för ansökan om rörlighetsbidrag).