Regeringen eftersträvar en betydande höjning av sysselsättningsgraden. Enligt regeringsprogrammet reformerar regeringen den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa på ett sätt som sporrar till att ta emot arbete, förkortar arbetslöshetsperioderna, minskar den strukturella arbetslösheten och sparar offentliga resurser. Enligt bilaga 6 till regeringsprogrammet är målet en besparing på 200 miljoner euro i det inkomstrelaterade utkomstskyddet.

Reformen har beretts av en inofficiell arbetsgrupp under ledning av Esko Salo. Arbetsmarknadsparterna har varit representerade i arbetsgruppen. Enligt förslaget ska längden på den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen förkortas från 500 till 400 dagar. För dem vars arbetshistoria är kortare än tre år kommer längden att förkortas från 400 till 300 dagar. För personer som fyllt 58 år kommer längden också i fortsättningen att vara 500 dagar.

Självrisktiden kommer dessutom att förlängas från fem till sju dagar. När det gäller sysselsättningsfrämjande service sänks den förhöjda förtjänstdelen.

Regeringen kommer att utvärdera den sammanlagda verkan av alla sysselsättnings- och konkurrensfrämjande åtgärder och genomförandet av de åtgärder som fastställts i regeringsprogrammet under ramförhandlingarna våren 2017. Samtidigt kommer regeringen att fatta beslut om eventuella kompletterande åtgärder i syfte att nå de ursprungliga effektmålen.

mer information: http://vnk.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/hallitus-uudistaa-sosiaali-ja-tyottomyysturvaa