Om du blir arbetslös

Obs. Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin. Beslutet gäller samtliga företagare oberoende av företagsform. Lagen om temporär rätt till arbetslöshetsskydd för företagare träder i kraft i dag 8.4.2020. Lagen förblir i kraft till och med 30 juni 2020.

Man ansöker om temporärt arbetslöshetsskydd hos FPA, inte hos arbetslöshetskassan. Företagarkassan betalar fortsättningsvis inkomstrelaterad dagpenning endast till kassamedlemmar som har lagt ned sin företagsverksamhet.

Vad ska jag göra om jag blir arbetslös?

Om du lägger ned din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån via nättjänsten på adressen www.te-palvelut.fi.

Logga in på nättjänsten med din bankidentifikation eller ditt chipförsedda identitetskort. Din arbetssökning börjar genast när du har svarat på frågorna på nättjänsten och skickat in dina uppgifter.

Din rätt till dagpenning kan börja tidigast fr.o.m. datum du har anmält dig. Har du inte bankidentifikation eller chipförsett identifikationskort måste du personligen kontakta arbets- och näringsbyrån för att inleda din arbetssökning.

Gör så här:

 • Logga in på nättjänsten Egen jobbsökning på adressen www.te-palvelut.fi – E-tjänster. Anmäl dig som arbetssökande.
 • Fyll i och skicka behövliga uppgifter.
 • Arbets- och näringsbyrån går sedan igenom din situation tillsammans med dig och utvärderar vilka tjänster passar dig bäst. Arbets- och näringsbyrån ger också sitt arbetskraftspolitiska utlåtande med avseende på din rätt till arbetslöshetsförmån till FPA eller arbetslöshetskassan. Arbets- och näringsbyråerna har organiserat sina tjänster på olika sätt. Kolla din lokala arbets- och näringsbyrås tjänster på adressen www.te-palvelut.fi och följ anvisningarna om hur du ska göra i fortsättningen.

Du kan ladda instruktioner för ansökan om inkomstdagpenning här: Om du blir arbetslös

När betraktas man som företagare vara arbetslös?

Kan företagare vara arbetslösa? Det enkla svaret är: Ja. Företagare har rätt till dagpenning under förutsättning att de har tjänat in sitt arbetsvillkor och bevisligen lagt ned sin företagsverksamhet.

Företagsverksamheten betraktas ha lagts ned om arbetet har avslutats och företaget har sålts, försatts i konkurs, likvidation eller om bolagsmännen i ett bolag (som inte är ett aktiebolag) sinsemellan har avtalat om upplösning av företaget.
Obs! Agerar du som utredningsman kan detta utgöra hinder för betalning av dagpenning – kontakta arbets- och näringsbyrån.

Företagsverksamheten betraktas ha lagts ned också ifall den ekonomiska och produktionsmässiga verksamheten (och arbetet) har avslutats och företagaren har avstått från sin pensionsförsäkring, lämnat anmälan till skattemyndigheterna om strykning av företaget i förskottuppbördsregistret och arbetsgivarregistret och lämnat anmälan till skattemyndigheterna om strykning av företaget i momsregistret eller om avbrott i företagsverksamheten. Företaget får bli kvar i handelsregistret.

Dagpenning kan betalas utan krav på nedläggning av företagsverksamheten ifall företagarens arbetsförmåga permanent och väsentligen har försvagats, ifall företagsverksamheten på grund av naturförhållanden är säsongbetonad eller ifall företagaren kan jämställas med löntagare: utför arbete åt fåtaliga uppdragsgivare och har varken fast inköps- eller försäljningsplats eller motsvarande verksamhetsställe där verksamheten idkas.

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Företagare som blir arbetslösa ska anmäla sig på arbets- och näringsbyrån som arbetslösa arbetssökande, t.ex. på webben på adressen www.te-palvelut.fi. Den lokala arbetskraftsmyndigheten ger sitt utlåtande till kassan med avseende på företagarens arbetslöshet. Kassan kan inte göra beslut som avviker från arbets- och näringsbyråns utlåtande.

För att beviljas arbetslöshetsförmån och få arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder krävs bl.a. att man är villig att ta emot heltidsarbete (även om man arbetar på deltid eller är arbetsoförmögen, bl.a.). När man har anmält sig som arbetssökande är det viktigt att observera arbets- och näringsbyråns anvisningar och datum för att ha sin arbetssökning i kraft.

För att få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ska företagaren ge en utredning om att hen bevisligen har lagt ned sin företagsverksamhet (punkt 1), eller – ifall hen har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid – att sysselsättningen har upphört i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (punkterna 2–4) till arbets- och näringsbyrån.

Som företagare kan man få dagpenning om man bevisligen lägger ned sin företagsverksamhet eller om sysselsättningen i företaget har upphört. Kassan är tvungen att tolka att arbetslösheten har börjat fr.o.m. datum då kassan fick arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder. Betalning av dagpenning börjar tidigast efter fem självriskdagar. Dagpenning betalas högst 400 dagar. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.

Lägger man ned sin företagsverksamhet efter att ha arbetat som företagare över 18 månader, måste kassan utreda ifall det föreligger ren försäljningsvinst efter det företagsverksamheten har lagts ned eller sålts. Ifall försäljningsvinst föreligger skjuts datum för dagpenningens start upp.

1) Företagsverksamheten betraktas ha lagts ned när

 • företaget har sålts;
 • företaget har försatts i konkurs;
 • företaget har försatts i likvidation;
 • bolagsmännen har avtalat om upplösning av bolaget (annan bolagstyp än aktiebolag)
 • den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört och företagaren har
  • a) sagt upp sin pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL);
  • b) lämnat anmälan till skattemyndigheterna om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret;
  • c) lämnat anmälan till skattemyndigheterna om strykning av företaget i momsregistret eller att företagsverksamheten har avbrutits.

Obs! Faktum att företaget finns kvar i handelsregistret har ingen betydelse när man överväger om företagsverksamheten har avslutats.

2) För privata näringsidkares del betraktas företagsverksamheten också ha lagts ned ifall:

1) den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har i enlighet med arbetssökandes som tillförlitligt tolkade meddelande avslutats, eller det är i övrigt uppenbart att verksamheten inte längre fortsätter; och

2) personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

3) Arbetet i företaget har upphört

Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga permanent och väsentligen har blivit nedsatt. Då förutsätts att företagaren har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att hens ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts.

Företagare kan jämställas med löntagare ifall de arbetar på uppdragsbasis, d.v.s. verksamheten är inte riktad till den stora allmänheten. Man kan ha flera uppdragsgivare; vanligen utför företagaren arbetet själv, men får inte ha arbetsutrymmen som är separata från den egna bostaden.

Med löntagare jämställbara företagares uppdrag ska vara slutförda eller de återstående uppdragen får inte sysselsätta företagaren på heltid. Huruvida man betraktas som med löntagare jämställbar företagare konstateras alltid retroaktivt.

Företagsverksamhet som man p.g.a. naturförhållanden i medeltal sammanlagt kan idka högst 6 månader per år betraktas som säsongsbetonad. Hinder för verksamheten måste uttryckligen bero på naturförhållanden. Faktum att verksamheten p.g.a. naturförhållanden inte är lönsam hela året har ingen betydelse i sammanhanget.

4) Företagares familjemedlems sysselsättning har upphört

Man kan påvisa att företagares familjemedlems (= maka/make, barn eller förälder som bor i samma hushåll) arbete i företaget har upphört ifall:

 • arbetsförmågan permanent och väsentligen har försvagats eller det är fråga om säsongbetonad företagsverksamhet
 • familjemedlemmen permanent har sysselsatts på heltid högst 6 månader under en granskningsperiod på 2 år (=tillfällig sysselsättning)
 • sysselsättningen har berott på att praktik i samband med sysselsättningsfrämjande tjänster eller studier på eget initiativ har ordnats i en familjemedlems företag produktionsinriktningen har avslutats
 • familjemedlemmen har permitterats
 • arbetet och lönebetalningen i företaget avbryts p.g.a. att arbetsplatsen har drabbats av brand eller exceptionell naturföreteelse och samtidigt har minst en utomstående arbetstagares arbete och lönebetalning avbrutits
 • förutsättningarna för idkande av företagsverksamheten har permanent försvagats.

Med avseende på företagares familjemedlemmar ska man komma ihåg att företagarens familjemedlemmar utgående från lagen om utkomstskydd för arbetslösa också betraktas som företagare ifall de är sysselsatta i familjeföretaget. Sådana familjemedlemmar ska vara medlemmar i en arbetslöshetskassa för företagare även om de förtjänar normal lön i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. De kan få dagpenning från en löntagarkassa bara ifall arbetet upphör inom de första 18 månaderna efter företagsverksamhetens början/datum när sysselsättningen i familjeföretaget började.

5) Företagsverksamheten blir bisyssla

Man kan påvisa att företagsverksamheten har blivit en bisyssla när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader. Till exempel deltidsarbete som ingår i arbetsvillkoret godkänns som arbete.

Vi rekommenderar att du kontaktar arbets- och näringsbyrån för att fråga vilka utredningar behövs! Arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning om arbetslöshetsskydd betjänar vardagar kl. 9–16.15, tfn  0295 020 701 och på adressen www.te-palvelut.fi.

Permittering

Som företagare kan man inte permittera sig själv p.g.a. brist på arbete, men man kan permittera en familjemedlem ifall företaget samtidigt också permitterar minst en utomstående arbetstagare.

Företagares familjemedlemmar kan permitteras bara ifall det är fråga om heltidspermittering och förutsatt att man inom en granskningsperiod på ett år p.g.a. ekonomiska och produktionsmässiga orsaker har permitterat eller sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem.

Heltidspermittering avser permittering som utan avbrott fortgår minst en hel kalendervecka (måndag–söndag). Permitteringen betraktas också som heltidspermittering ifall den fortgår från måndag till fredag och därpå följer ett veckoslut då personen i fråga normalt eller under ifråga varande vecka inte arbetar och arbetsgivaren inte betalar lön.

Ifall man normalt också arbetar under veckoslut, och/eller ifall arbetsgivaren betalar lön även för veckosluten måste permitteringen fortgå från måndag till söndag för att kunna betraktas som heltidspermittering.

I situationerna som beskrivits ovan förutsätts också att företagarens familjemedlems ägarandel under de senaste två åren har varit under 15 % och att hen heller annars inte har motsvarande bestämmanderätt i företaget.

Ansöka om dagpenning hos Företagarkassan

 • Arbets- och näringsbyrån skickar sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till Företagarkassan elektroniskt
 • Ansök om inkomstdagpenning hos Företagarkassan. Skicka de obligatoriska dokumenten som nämns kom ihåg -listan till kassan.
 • Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor. Signatur- och postningsdatum får inte vara tidigare än den sista dagen för vilken dagpenning ansöks om.
 • Ansökan ifylls tidigast fr.o.m. datum då man anmälde sig som arbetssökande.
 • Företagrkassan skickar beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post. Fortsatt ansökan om dagpenning kan också ansökas via kassans e-ärendetjänst på kassans webbsida.
 • Företagarkassans beslut kan överklagas. Anvisningar för besvär skickas som bilaga till beslutet.
 • Dagpenning betalas efter en självriskperiod på 5 vardagar högst 400 dagar, fem vardagar per vecka.  Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.
 • Vi har tre betalningsdagar per vecka: måndag (pengarna på kontot på onsdag), onsdag (pengarna på kontot på fredag) och fredag (pengarna på kontot på tisdag).