Kallelse till kassamöte 19.5.2017 kl. 10

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND               FÖREDRAGNINGSLISTA
KASSAMÖTE
Tid:                Fredag 19.5.2017 kl. 10
Ort:                Lappeenranta Spa, Glasterrassen, Ainonkatu 17, 53100 Villmanstrand

 1. Mötet öppnas
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Val av protolljusterare (2) och rösträknare (2)
 1. Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört
 1. Föredragningslistan godkänns
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande för år 2016

6.1. fastställning av bokslutet
6.2. förslag med avseende på användning av över- eller underskott

 1. Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning till styrelsen och kassachefen.
 1. Arvoden för styrelsen, förvaltningsorganen samt revisorerna
 1. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsens nuvarande sammansättning:
Ordförande:                                                Viceordförande:
Verkställande direktör Juhani Hopsu            Verkställande direktör Susan Äijälä
Styrelsemedlemmar:                                    Personliga ersättare:
Advokat Esa Airaksinen                               Företagare Auli Suutarinen
Sjukvårdsföretagare Päivi Peltomaa              Företagare Ann-Sofi Ilkka
Företagare Juha-Pekka Harju                        Företagare Pasi Vänttinen
Företagare Christoffer Wiik                          Företagare Harri Kekkonen
Verkställande direktör Susan Äijälä              Företagare, EM Max Gylling
I enlighet med kassans stadgeändring som trädde i kraft 1.1.2017 ska styrelsen ha sex medlemmar samt lika många personliga ersättare; styrelsens tidigare sammansättning var ordförande, fem medlemmar samt personliga ersättare för samtliga medlemmar med undantag av ordföranden. Nuvarande ordföranden Juhani Hopsus verksamhetsperioder är kompletta och Esa Airaksinen (ersättare Auli Suutarinen) samt Christoffer Wiik (ersättare Harri Kekkonen) står i tur att avgå.
9.1. Val av ordförande samt personlig ersättare förrättas för verksamhetsperioden 2017 – 2020
9.2. Val av två styrelsemedlemmar samt personliga ersättare förrättas för verksamhetsperioden 2017 – 2020

 1. Val av revisorer samt vicerevisorer för år 2017
 1. Grunderna för medlemsavgiften fastställs för år 2018
 1. Beslut görs med avseende på principerna som ska efterföljas inom placeringsverksamheten
 1. Ändringar i kassans stadgar
 1. Målsättning med avseende på planerade ändringar i arbetslöshetskassaverksamheten
 • lagstiftningsmå
 • hur påverkar ändringarna kassornas verksamhet
 • kartläggning av samarbete kassorna emellan
 1. Meddelanden och diskussion
 1. Mötet avslutas

Andra än ovannämnda ärenden får inte tas upp för slutgiltigt avgörande på mötet.
Arbetslöshetskassans verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse för år 2016 finns till påseende på kassans kontor under tiden 8.-18.5.2017.
Samtliga medlemmar i SYT-kassan är berättigade att delta i mötet. Vänligen anmäl er i förväg senast onsdag 17.5.2017, per e-post neuvonta@syt.fi, fax (09) 622 4830 eller telefon (09) 622 4830.
Kaffeservering. Välkommen!
 
Helsingfors den 20 april 2017
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland
Styrelsen
 
Merja Jokinen
Kassachef
på uppdrag