Utträde ur kassan

Som kassamedlem kan man skriftligen meddela att man vill gå ut ur kassan. Utan meddelande om utgång tolkas medlemmens medlemskap ha slutat senast vid slutet av den månad då hen fyller 68 år.

Har medlemmen vid tidpunkten för utträde fortfarande obetalda medlemskapsavgifter som hänför sig till hens medlemstid skickar vi en ny faktura för den obetalda avgiften. Medlemmar som har gått ut eller blivit uteslutna ur kassan har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan och som hänför sig till tid före datum för utgång/uteslutning.

Lägger du ned din företagsverksamhet och tänker ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos oss ska du inte gå ut ur kassan. Dagpenning kan betalas endast till kassamedlemmar. Under tid som arbets- och näringsbyrån har konstaterat att du är arbetslös är du berättigad till nedsatt medlemsavgift. Vi beviljar nedsatt medlemsavgift när vi behandlar din första förmånsansökan.

Anmälan om utträde som har har annullerats inom en månad från och med utträdesdatum räknat kan godkännas, och medlemskapet kan fortsätta. Sker annullering över en månad efter utträdesdatum kan medlemskapet inte fortsätta, men man kan välja att bli medlem på nytt. Då tillgodoräknas inte tidigare medlemstid eller medlemsavgifter.

Kapitel 5, § 8 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa: Om en medlem i en företagarkassa efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan företagarkassa, ska den tid som han eller hon har varit i arbete som kassamedlem och försäkrad i den tidigare kassan räknas honom eller henne tillgodo.

Har du gått i pension?

När du har beviljats full arbetspension är det inte längre aktuellt för dig att vara medlem i SYT-kassan. Då ska du skriftligen meddela kassan att du går ut. När du får arbetspension kan kassan inte längre betala arbetslöshetsdagpenning.