Nedsatt medlemsavgift

Är din FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 13 076 euro per år? Får du sjukdagpenning, delsjukdagpenning eller moderskapsdagpenning? Då kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Om årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring efter 1.1.2020 är under miniminivån 13 076 €/år i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller din pensionsförsäkring helt har utgått eller avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift i kassan.

Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad. Skicka då intyg over dagpenning som betalas av Fpa eller försäkringsbolag eller intyg över beviljad studieplats samt studiernas uppskattade längd från läroinrättningen du studerar vid.

År 2018 är den nedsatta medlemsavgiftens belopp 5 € per månad, dvs. 60 € per år.

Nedsatt medlemsavgift kan beviljas för ett kalenderår per gång. Du ska genast meddela kassan ifall din situation förändras (du höjer årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring till 13 076 € eller högre).

Är arbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring i år under 13 076 €/år (2019: 12 816 €/år) behöver kassan få följande

  • pensionsförsäkringsbolagets intyg över din FöPL-/LFöPL-årsarbetsinkomst 2020
  • ArPL-försäkrade delägare i företaget och företagares familjemedlemmar ska skicka löneintyg som påvisar att ArPL-lönen är under 1 089,67 € per månad (13 076 €/år).

Har du avslutat din pensionsförsäkring ska du skicka pensionsförsäkringsbolagets beslut om att din pensionsförsäkring har utgått/avslutats.

I din skriftliga ansökan ska du också uppge

  • namn och telefonnummer,
  • födelsetid eller medlemsnummer,
  • kontonummer för eventuell retur av medlemsavgift.

Retur gäller bara för medlemsavgifter för inneliggande år.

Arbetsvillkor intjänas inte under tid då man är berättigad till nedsatt medlemsavgift.

Skicka bilagorna per fax till numret (09) 622 4840, per post till adressen SYT, PB 86, 00251 Helsingfors eller per e-post till neuvonta@syt.fi. Märk bilagorna: Bilaga till ansökan om nedsatt medlemsavgift.