Sjukdagpenning från FPA

Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning på FPA. SYT-kassan betalar ingen sjukdagpenning.

Arbetsoförmögna företagare, som vid arbetsoförmögenhetens början har obligatorisk eller frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL), kan få på sin FöPL-arbetsinkomst baserad sjukdagpenning av FPA. Företagares sjukdagpenning börjar på dag två efter insjuknandet.

För FöPL-försäkrades del är sjukdagpenningens självrisktid en dag. Maximiperioden för betalning av sjukdagpenning är 300 vardagar. Har företagaren ingen FöPL-försäkring är självrisktiden datum för insjuknande plus nio därpå följande vardagar, vilket också gäller för löntagare.

Medlemmar i SYT-kassan har möjlighet att ansöka om nedsatt medlemsavgift för sjukperioder som överskrider en månad. Rätt till nedsatt medlemsavgift börjar från och med följande fulla kalendermånad. Under tid man är berättigad till nedsatt medlemsavgift tjänar man inte in företagares arbetsvillkor (mera information under rubriken Arbetsvillkoret – intjäning och giltighet).

Mera information om sjukdagpenning finns på FPA:s webbsidor.