Styrning och tillsyn

Verkställigheten av arbetslöshetsskyddet leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet samt av arbets- och näringsministeriet i arbetskraftspolitiska ärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar tillämpningsanvisningar till arbetslöshetskassorna som styr verkställandet av förmåner. Finansinspektionen övervakar verkställandet av förmåner i arbetslöshetskassorna.

Finansinspektionen övervakar och kontrollerar att arbetslöshetskassorna följer lagen och god försäkringspraxis samt använder ändamålsenliga förfaringssätt i sin verksamhet. Finansinspektionen följer och utvärderar de övervakades ekonomiska ställning, lednings-, övervaknings- och riskkontrollsystem, verksamhetsförutsättningar samt förändringar i verksamhetsmiljön.