Riskerar du driva din affärsverksamhet utan skydd?

Arbetslöshet kan kännas fjärran och delvis omöjlig i flertalet företagares livsfilosofi. Men det lönar sig ändå att vara beredd.

Arbetslöshetsskydd är inte löntagarnas ensamrätt. I Finland kan man också som företagare bli medlem i en arbetslöshetskassa som betalar inkomstrelaterad arbetslöshetspenning till sina arbetslösa medlemmar. Personer som med avseende på arbetslöshetsskydd betraktas som företagare kan få arbetslöshetsskydd från en löntagarkassa endast under en s.k. efterskyddsperiod, d.v.s. ifall företagsverksamheten slutar inom mycket kort tid efter det den inleddes.

Eftersom företagarna inte kan förutse framtiden är medlemskap i SYT-kassan ett lätt och förmånligt sätt att sköta sin personliga riskhantering. På löntagarsidan är det naturligt och vardagligt att vara medlem i ett förbund eller en arbetslöshetskassa, och det är ingen dess märkvärdigare sak på företagarsidan heller.

Är man som företagare inte medlem i en arbetslöshetskassa och blir arbetslös, kan man få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. År 2020 är grunddagpenningen 33,66 €, dvs. ca 723 € per månad. I motsats till inkomstrelaterad dagpenning som betalas av en arbetslöshetskassa intjänas ingen pension på basen av FPA:s arbetslöshetsförmåner.

För att ifall man blir arbetslös kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste man bli medlem i en företagarkassa. Riskerar du driva din affärsverksamhet utan skydd?

Arbetslöshetsskydd till företagare sedan 1995

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) inledde sin verksamhet för 25 år sedan år 1995, när lagstiftningen gjorde det möjligt att grunda en arbetslöshetskassa för företagare.

Kassamedlemmarna förvaltar SYT-kassan. Kassastämman som är öppen för alla medlemmar är det högsta beslutande organet i SYT. Kassans styrelse ansvarar för att kassans ärenden sköts i enlighet med gällande lagstiftning, kassans stadgar och kassastämmans beslut.

SYT-kassan är avsedd för företagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare, oavsett bransch och företagsform. SYT-kassan har f.n. över 30 000 medlemmar. SYT-kassan är en ideellt oberoende företagarkassa vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Som företagare lönar det sig att vara medlem i Finlands största företagarkassa, eftersom man kan förlora en del av företagets omsättning p.g.a. av orsaker som man inte själv kan påverka, t.ex. om konkurrenssituationen förändras. Olyckshändelse, sjukdom eller andra livsförändringar kan äventyra företagarens utkomst. Som företagare kan man också frivilligt ge upp sin företagsverksamhet.

Företagares inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd baserar sig på frivillig arbetslöshetsförsäkring. När man har lagt ned sin företagsverksamhet kan man i lugn och ro överväga vad man vill göra i fortsättningen.

Med avseende på arbetslöshetskyddet är det viktigt att man har klart för sig om man betraktas som företagare eller löntagare.

Begreppet företagare har en bred tolkning med avseende på arbetslöshetsskyddet. T.o.m. företagares familjemedlemmar som inte äger den minsta lilla del av företaget eller som själv inte innehar administrativ ställning inom företaget betraktas ofta ur arbetslösperspektiv som företagare. Betraktas man ur arbetslöshetsperspektiv som företagare kan man vara medlem i en löntagarkassa endast 18 månader räknat från datum då företagarverksamheten inleds.

Vem kan teckna arbetslöshetsförsäkring i SYT-kassan

Kan vem som helst teckna arbetslöshetsförsäkring i SYT-kassan? Nej, inte riktigt vem som helst. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ställer några villkor:

Man kan bli medlem om man är företagare, permanent bor i Finland och har tecknat lagstadgad pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) baserad på en arbetsinkomst som är minst 13 076 euro per år.

Med avseende på arbetslöshetskydd betraktas man som företagare om man är

  • FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig (stipendietagare uteslutna)

Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagarens familjemedlem betraktas man också som företagare om man

  • allena äger minst 15 % eller familjen äger minst 30 % av bolaget där man arbetar i ledande ställning (vd, styrelsemedlem)
  • allena äger eller familjen äger minst 50 % av bolaget där man arbetar utan att inneha ledande ställning (som arbetstagare)

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

Man tolkas inneha ledande ställning om man arbetar som verkställande direktör eller styrelsemedlem i företaget. I bolag med jämndelat ägandeskap tolkas bolagsmän vars ägarandel överskrider 15 % inneha ledande ställning.

Obs! ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget, betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa i början av juli för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska intjäna arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av det så-kallade efterskyddet överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa.

Lagändringen berör inte dig som äger över 0 % av din familjs företag. Då betraktas du fortfarande som företagare inom arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger berörs inte heller av lagändringen (och är således alltid företagare även inom pensionsförsäkringssystemet, dvs. FöPL-försäkrad).