Periodisering av försäljningsvinst påverkar inkomstdagpenningen

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för en tidsperiod över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras. Försäljningsvinst som erhållits från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar betraktas stå i samband med företagets nedläggning även om sådan försäljningsvinst har erhållits inom sex månader för företagets nedläggning.

Försäljningsvinst kan uppstå t.ex. som följd av försäljning av aktieinnehav, andel i företaget, affärsverksamhet eller företagstillgångar. Man ska beakta att ”försäljningsvinst” kan uppkomma också som följd av att företagstillgångar inte har sålts eller tagits i eget bruk.

Försäljningsvinst periodiseras emellertid inte om företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader eller om slutsumman i balansräkningen för företagets sista räkenskapsperiod minus företagsverksamhetens skulder är högst 20 000 €.  Saknas balansräkning används förteckning över företagets tillgångar.

Försäljningsvinsten periodiseras utgående från arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen. Försäljningsvinst från företagstillgångar periodiseras över högst 24 månader.

Periodiseringen skjuter upp datum då dagpenningens maximiperiod på (300, 400 eller 500) dagar börjar.

Försäljningsvinstkalkyl

Försäljningsvinstkalkyl ska göras på blanketten för utredning av försäljningsvinst.

Först gör man balansutredning för företagets sista fulla räkenskapsperiod. I balansutredningen skriver man summan för aktiva/passiva på plusraden och totalsumman för främmande kapital på minusraden. Är kalkylens resultat högst 20 000 €, behöver man inte fylla i blanketten vidare, datum och underteckning är tillräckligt. Balansräkningen ska emellertid skickas till kassan som bilaga till blanketten!

Är slutsumman för balansutredningen över 20 000 € ska man göra en försäljningsvinstkalkyl på baksidan av blanketten. Slutsumman är då försäljningsvinsten som ska periodiseras.

Försäkringsnivå/arbetsinkomst/år                                             30 000 €

Månadsinkomst som ligger till grund för dagpenningen        2 500 €

Försäljningsvinst                                                                             15 000 €

Periodiseringstid                                                                             15 000 € / 2 500 € = 6 månader