Vem kan bli medlem i Företagarkassan?

Man kan bli medlem i Företagarkassan ifall man i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som företagare. Inom arbetslöshetsskyddet betraktas förutom FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare även delägare och familjemedlemmar som arbetar i företaget under vissa förutsättningar som företagare.

Faktum att du äger ett företag eller en del av ett företag gör dig ännu inte till företagare. Arbetar du som löntagare och din företagsverksamhet är en bisyssla lönar det sig vanligtvis att ordna arbetslöshetsskydd via en löntagarkassa.

Som företagare omfattas man av arbetslöshetsskyddet om man (som FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare eller ArPL-försäkrad familjemedlem/delägare i företaget) har en pensionsförsäkring som baserar sig på en arbetsinkomst på minst 13 076 euro per år.

Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är

  • FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig (stipendietagare uteslutna)

Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall 

1) man arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller av antalet röster som aktierna berättigar till, eller på annat sätt innehar motsvarande bestämmanderätt; eller

2) man arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där man tillsammans med sina familjemedlemmar äger  minst 30 procent av aktiekapitalet eller av antalet röster som som aktierna berättigar till, eller på annat sätt innehar motsvarande bestämmanderätt; eller

3) man arbetar i ett aktiebolag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet eller antalet röster som aktierna berättigar till, eller på annat sätt innehar motsvarande bestämmanderätt; eller

4) man i enlighet med vad som sagts i punkt 1 och 2 ovan arbetar i ett annat företag eller samfund, där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar betraktas inneha en bestämmanderätt som motsvarar vad som sagts i punkt 1 och 2 ovan.

Familjemedlem

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

Obs! ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget, betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa i början av juli för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska intjäna arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av det så-kallade efterskyddet överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa.

Lagändringen berör inte dig som äger över 0 % av din familjs företag. Då betraktas du fortfarande som företagare inom arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger berörs inte heller av lagändringen (och är således alltid företagare även inom pensionsförsäkringssystemet, dvs. FöPL-försäkrad).

Ledande ställning

Företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar betraktas arbeta i ledande ställning. I bolag med likadelat ägarskap betraktas bolagsmän, vars innehav överskrider 15 procent arbeta i ledande ställning.

Utgångsvis innehar styrelsesuppleanter ingen ledande ställning. Undantagsvis kan styrelsesuppleanter  emellertid betraktas inneha ledande ställning, ifall de deltar i styrelsens möten så ofta att de i praktiken  betraktas ha motsvarande bestämmanderätt som styrelsemedlemmarna.

I små företag och samfund med likadelat ägarskap kan ledande ställning (oberoende av personens formella ställning) också uppkomma uteslutande utgående från bestämmanderätt som står i samband med innehavet. I praktiken utövar då företagets eller samfundets aktieägares eller medlemmars möte den bestämmanderätt som betraktas som väsentlig inom arbetslöshetsskyddet.

Sålunda gäller för andelslag som har högst sex medlemmar, och var och en medlems andel då överskrider  15 %, att samtliga medlemmar i andelslaget betraktas som företagare.

Obs! Har bolagsmännens bestämmanderätt inte väsentligen begränsats genom avtal bolagsmännen emellan, betraktas var och en ansvarig bolagsman i ett personbolag (i praktiken öppet bolag eller kommanditbolag) utgångsvis alltid ha en bestämmanderätt som motsvarar 50 % (också när antalet bolagsmän är t.ex. 3 – 6).

Förklaringen är att ifall annat inte har avtalats om i personbolagets bolagsavtal, har var och en ansvarig bolagsman i ett personbolag i allmänhet rätt att vidta administrativa åtgärder som berör företaget, rätt att representera företaget och dessutom på basen av sin förbudsrätt rätt att förbjuda en annan bolagsman att vidta enskilda åtgärder. Har annat inte överenskommits om i bolagsavtalet måste väsentliga beslut vanligen göras utgående från bolagsmännens enhälliga beslut.

 Indirekt innehav

Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat förtag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall personen i fråga själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.

 

Bli Medlem