Kan företagare bli arbetslösa?

Home/Bli medlem/Kan företagare bli arbetslösa?
Kan företagare bli arbetslösa? 2019-08-29T14:23:54+03:00

Kan företagare bli arbetslösa?

Kan en företagare vara arbetslös? Det enkla svaret är ja. Som företagare är man berättigad till arbetslöshetsskydd om man har uppfyllt företagares arbetsvillkor och bevisligen har lagt ned sin företagsverksamhet. Företagsverksamheten bedöms ha lagts ned om företaget har sålts, försatts i konkurs eller likvidation eller om bolagsmännen – när det är fråga om annan bolagsform än aktiebolag – sinsemellan har avtalat om upplösning av bolaget.

Företagsverksamheten bedöms också ha lagts ned när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har avslutats och företagaren har sagt upp sin pensionsförsäkring, lagt in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret och lagt in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i registret över momsskyldiga eller om avbrott i företagsverksamheten. Företaget får bli kvar i handelsregistret.

Dagpenning betalas utan krav på nedläggning av företagsverksamheten ifall företagarens arbetsförmåga permanent har minskat i väsentlig omfattning, ifall företagsverksamheten p.g.a. naturförhållanden är säsongbetonad eller om företagaren kan jämställas med löntagare, d.v.s. han eller hon utför arbete åt fåtaliga uppdragsgivare och har ingen fast inköps- eller försäljningsadress eller motsvarande verksamhetsort där verksamheten idkas.

Som företagare kan man inte permittera sig själv p.g.a. brist på arbete, men familjemedlemmar kan permitteras, ifall företaget samtidigt förutom en familjemedlem har permitterat minst en utomstående arbetstagare. Har man som företagare blivit arbetslös ska man anmäla sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Den lokala arbetskraftsmyndigheten ger sitt utlåtande om företagarens arbetslöshet till kassan. Kassan kan inte göra beslut som avviker från arbets- och näringsbyråns beslut.

Förutsättningar för betalning av dagpenning

 • SYT-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning på basen av arbets- och näringsbyråns utlåtande.
 • För att få dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån som sedan utreder om din företagsverksamhet eller sysselsättning har avslutats.
 • Förutsättningen är att du har varit medlem i SYT-kassan och arbetat som företagare minst 15 månader och att din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit i kraft på minst miniminivån 12 816 euro/år i 15 månader.
 • Förutsättningen uppfylls om du under de senaste 48 månaderna har varit företagare i 15 månader och varit medlem i kassan. Det här är företagares s.k. arbetsvillkor. Obs! Företagares arbetsvillkor intjänas bl.a. inte under perioder man har fått sjukdagpenning eller moderskaps- eller faderskapsdagpenning. Sjukdagpenning betalas av FPA eller försäkringsbolag.
 • Nya företagare kan ha rätt till dagpenning på basen av efterskydd. Efterskyddet är i kraft högst 18 månader efter datum då företagsverksamheten inleds.
 • Eventuell periodisering av försäljningsvinst kan skjuta upp tidpunkten då betalning av dagpenning börjar.
 • Man kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till dess man fyller 65 år.

Om du blir arbetslös

 • Betalning av arbetslöshetsdagpenning förutsätter positivt utlåtande från arbets- och näringsbyrån samt uppfyllande av arbetsvillkor.
 • Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem vardagar per vecka och högst 400 dagar. Självriskperioden är alltid fem vardagar. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.
 • Dagpenningen omfattar grunddagpenning plus förtjänstdel, som är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider månadsinkomsten 3 078 euro är förtjänstdelen för den överskridande delen 20 %. Dagpenning är beskattningsbar inkomst.
 • Får man arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under 18 år betalas barnförhöjning. Barnförhöjningen utgör 5,23 euro för ett barn, 7,68 euro för två barn och 9,90 euro för tre eller flera barn under 18 år.
 • Dagpenningens belopp inklusive barnförhöjning får vara högst 90 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för dagpenningen.
 • Personer som är helt arbetslösa beviljas jämkad medlemsavgift 5 €/månad.
 • Som arbetslös kan man arbeta på deltid eller heltid. Deltidsarbetande får s.k. jämkad dagpenning. Om inkomsten av ditt arbete eller företagsverksamheten som utgör en bisyssla är högst 300 euro i månaden före förskottsinnehållning påverkas inte dagpenningens storlek. Om lönen är över 300 euro i månaden jämkas inkomsten och arbetslöshetsdagpenningen. Inkomsten före förskottsinnehållning och den utbetalda dagpenningen får dock sammanlagt inte överstiga den lön som ligger till grund för dagpenningen.
 • Företagare har inte tillgång till s.k. pensionssluss. Har dagpenning betalats 500 dagar betalas inte några tilläggsdagar före ålderspensionen.
 • Dagpenning är beskattningsbar inkomst.
 • Makas/makes inkomster påverkar inte dagpenningen.
Bli Medlem